หลักสูตร นายจ้าง,ผู้บริหาร,HR. ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไร..?

รหัสหลักสูตร: 67469

จำนวนคนดู 296 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร นายจ้าง,ผู้บริหาร,HR. ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไร..?
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

           ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับองค์กรของบริษัทเอกชนและองค์กรอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงานในองค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ เพราะจะต้องทำการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในองค์กรและรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมธุรกิจทางการค้า หรือผู้มาติดต่องานกับองค์กร และการเรียนรู้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรักษาไว้ หากข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจนเป็นเหตุให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ละเมิดสิทธิจะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้แล้วนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างอยู่ ,ที่จะเข้ามาเป็นพนักงานใหม่, ที่เป็นคู่ร่วมธุรกิจกับนายจ้างหรือผู้ที่มาติดต่องานกับองค์กร การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้เหตุผลอย่างไร, มีขั้นตอนในการเรียกเก็บอะไรบ้าง..

2.เพื่อให้ทราบถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยต้องปฏิบัติอย่างไร..ในกรณีมีการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจากแหล่งอื่น ,เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีนำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนหรือผู้อื่นจะมีความผิดทางแพ่งและทางอาญาอย่างไร

หัวข้ออบรมสัมมนา

หมวด : 1 สาระที่สำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้

 • วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้นเพื่ออะไร..?
 • ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร..?
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำขึ้นเพื่ออะไร..?
 • มีขอบเขตการใช้บังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง..?
 • ข้อยกเว้นการใช้บังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน่วยงานใดบ้าง..?
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง..?
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง..?
 • การยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร..?
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร.. มีหน้าที่อะไรบ้าง..?
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร..มีหน้าที่อะไรบ้าง..?
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นต้องปฏิบัติอย่างไร...?
 • การเคลื่อนย้าย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

หมวด : 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ นายจ้าง, ผู้บริหาร, เรียกเก็บและเปิดเผยได้

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บได้จากลูกจ้างภายในองค์กร มีอะไรบ้าง..?

            -ข้อมูลทั่วไป ที่นายจ้างเรียกเก็บได้จากลูกจ้างภายในองค์กร

            -ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (sensitive personal data)ที่นายจ้างเรียกเก็บได้จากลูกจ้างภายในองค์กร

            -การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อะไรบ้าง..?

            -ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง..?

 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บจาก คู่ค้า จากผู้มาติดต่องาน การเรียกเก็บ ขอบเขตที่ทำได้มีอะไรบ้าง..?

            -ข้อมูลทั่วไป ที่นายจ้างเรียกเก็บได้จากคู่ค้า จากผู้มาติดต่องาน กับองค์กร

            -การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อะไรบ้าง..?

 • ส่วนที่ 3 นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้ที่ละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้ เจ้าของข้อมูลได้รับ ความเสียหาย อับอายเสียซื่อเสียงเสียสิทธิจะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครอง อะไรบ้าง..?

            -การรับผิด ทางแพ่ง ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอะไรบ้าง..?

            -การรับผิด ทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุก 6 เดือน - 1 ปี หรือปรับ 500,000 - 1,000,000บาท เพราะอะไร..?

            -การรับผิดทางปกครอง ต้องเสียค่าปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?

            -การรับผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กรณีละเมิดสิทธิลงทาง สื่อโซเชียลมีเดีย จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

            -การรับผิดทางอาญา กรณีหมิ่นประมาท ผู้อื่นด้วยการโฆษณา จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

            -การรับผิดทางอาญา กรณีหมิ่นประมาท ผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

            -การรับผิดทางอาญา กรณีหมิ่นประมาท ผู้อื่นซึ่งหน้า จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

            -ผลสรุป นายจ้าง, ลูกจ้าง, จะได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีอะไรบ้าง..?

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร นายจ้าง,ผู้บริหาร,HR. ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไร..?
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมาย, การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ค่าสินไหมทดแทน, โทษจำคุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต