หลักสูตร Kaizen Continuous Improvement

รหัสหลักสูตร: 67635

จำนวนคนดู 71 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  Kaizen Continuous Improvement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึก เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแนวคิดที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆ ของกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม และเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) โดยหลักสูตรนี้จะสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น และเพื่อให้เกิดคณะกรรมการดำเนินงาน ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดำเนินกิจกรรมของไคเซ็น ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งคณะทำงาน การติดตาม การดำเนินงาน และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงขั้นตอน การดำเนินงานไคเซ็น เพื่อช่วยชี้แนะให้กับพนักงาน ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA, QC7 Tools, 5S ฯลฯ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม ไคเซ็น

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้บ่งความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ในกระบวนการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกวิธี และทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

4.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการค้นหาความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ผ่านกิจกรรม Genda Walk และการนำเสนองานของการแบ่งกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ไคเซ็นคืออะไร

2.หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

3.หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุง

4.ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น

5.ประเภทของความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ในกระบวนการทำงาน

6.เทคนิคการบ่งชี้ความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน

7.การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

8.เครื่องมือช่วยในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น 5ส. 7QC Tools 5 Why Analysis

9.ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น /ตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Kaizen Continuous Improvement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Kaizen, ความสูญเปล่า, MUDA or Wastes, Genda Walk, ไคเซ็น, 7QC Tools 5 Why Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด