อบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ ..คนคุณภาพ

รหัสหลักสูตร: 20157

จำนวนคนดู 1162 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล:

หากพูดถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ คงหนีไปพ้นที่จะกล่าวถึง “ทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลากหลายปัจจัย

ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ หากแต่ว่าแดกต่างกันในวิธีการ “เพาะบ่มคุณลักษณะ” เพื่อที่จะได้มาซึ่ง “คนคุณภาพ” ด้วย

กระบวนการในการทำงานระดับองค์กร พบว่า ทุกองค์กรต่างมี “โจทย์สำคัญ” ที่บุคลากรทุกระดับต้อง “ตอบโจทย์” ให้ได้

ก็คือ 1.ตอบโจทย์คน 2.ตอบโจทย์งาน และ 3.ตอบโจทย์องค์กร

ดังนั้น คุณลักษณะของ “คนคุณภาพ” จึงประกอบไปด้วย ส่วนของ “คุณภาพส่วนบุคคล” ดังนี้

1. คิดก่อนลงมือ (Think before action)

2. ทุกสิ่งที่ทำต้องมีเป้าหมาย (Goal setting in mind)

3. จัดลำดับความสำคัญก่อนทำ (Prioritizing tasks)

4. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self developing always)

ถัดมา คือคุณลักษณะของ “คุณภาพระหว่างบุคคล” ประกอบด้วย

5. การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น (Not taking advantage of other)

6. การร่วมแรงร่วมใจคือพลังยิ่งใหญ่ (Unity is powerful)

7. การรู้จักรับฟังผู้อื่นคือจุดเริ่มแห่งความเข้าใจกัน (Understanding comes from listening)

และ 8. การเป็นแบบอย่างที่ดี (Being a role model) ซึ่งส่วนสำคัญสุดท้ายที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต คือ “คุณภาพขององค์กร”

ด้วยการที่บุคลากรมีคุณลักษณะที่ว่า ขอสรุปให้เห็นภาพ ดังนี้


วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม …

- มีหลักการในการพัฒนาคุณลักษณะในการทำงานในองค์กรที่เป็นระบบใช้ได้ในภาคปฏิบัติจริง

- เรียนรู้เทคนิค วิธีคุณลักษณะใหม่ ๆ ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิผลการทำงานและชีวิตส่วนบุคคล

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ, โรงแรมอมารีเอเทรียม, อบรม กันยายน 2556, ทรัพยากรบุคคล, อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี, หลักสูตร พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ ..คนคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด