อบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้วยจิตวทยาเชิงบวก Positive Psychology for Success

รหัสหลักสูตร: 21272

จำนวนคนดู 2985 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

พัฒนาตนเองยุคจับถูก หากวางปัญหา ก็พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ด้วยทุนทางปัญญา อันได้แก่่่ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางโครงสร้าง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณื สร้างอุปนิสัยในการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว สามารถนาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนางานของตนเองและจุดประกายให้เกิดการพัฒนาทีมงาน และสร้างกลยทธุ์ในการพัฒนาทีมงานได้จากการลงมือคนหาเชิงบวก วาดฝันให้เป็นภาพที่ชัดเจน วางแผนจริงใน Workshop และสามารถสร้างเป็นโครงการพัฒนาทีมงานเชิงบวก ที่ใช้ได้ในการทํางานจริง

รูปแบบการสัมมนา 

  1. การบรรยาย 50 % 
  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน / ฝึกปฏิบัติ Workshop 50 %

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. ความหมายของการพัฒนาตนเอง (Self - Development) 

 2. ยุคสมัยแห่งการพัฒนา (Change Era) 

 3. กลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยทัศนคติที่ดีและจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Model) 

 4. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 

 5. สุนทรียสาธก หรือ การค้นหาเชิงบวก (Appreciative Inquiry: AI) 

 6. การสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง (OD Strategic) 

 7. World Cafe – OD 


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาตนเองด้วยจิตวทยาเชิงบวก, นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด