การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 37

รหัสหลักสูตร: 43453

จำนวนคนดู 558 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
   ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์แวร์ SIMATIC STEP 7 และทดลองปฏิบัติงานกับชุดทดลองกระบวนการทํางานในอุตสาหกรรมโดยใช้ PLC จริง 1 คนต่อ 1 เครื่อง
หัวข้ออบรมสัมมนา
แนะนําโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC

เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC

การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน

การใช้งานคําสั่งตงเวลาและนับจํานวน (Timer/Counter)

การใช้งานคําสงทางคณิตศาสตร์

การแปลงและเปรียบเทียบจํานวน

การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงาน อุตสาหกรรม

การซ่อมบํารุงและดูแลรักษาระบบ PLC

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิศวกรรม, PLC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด