ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement

รหัสหลักสูตร: 65698

จำนวนคนดู 2657 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        ระบบ ISO 50001 :2018 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจที่ใช้กับทุกิจกรรมขององค์กร ล้วนต้องการใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะด้านการผลิตสินค้าหรือบริการการใช้พลังงานจึงจำเป็นต้องมีบริหารจัดการที่ดี การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่เกี่ยวด้านลังงาน และความเป็นผู้นำของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนบนมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 50001:2018

     2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนและเข้าใจความหมายข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018

     3. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานการจัดการพลังงานฉบับใหม่เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

  • การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการพลังงานจาก ISO 50001:2011 สู่มาตรฐานใหม่ ISO 50001 : 2018
  • การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ
             1. ขอบข่าย (Scope)

             2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)

             3. คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)

                   3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

                   3.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการ

                   3.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด

                   3.4 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสมรรถนะ

                   3.5 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

             4. บริษัทขององค์กร (Context of the organization)

                   4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทองค์กร

                   4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                   4.3 การกำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการพลังงาน

                   4.4 ระบบการจัดการด้านพลังงาน

            5.ความเป็นผู้นำ (Leadership)

                   5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

                   5.2 นโยบายด้านพลังงาน

                   5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร

           6. การวางแผน

                   6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

                   6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมายด้านพลังงานและแผนงานเพื่อให้บรรลุ

                   6.3 การทบทวนด้านพลังงาน

                   6.4 ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน

                   6.5 ฐานพลังงานอ้างอิง

                   6.6 การวางแผนสำหรับการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน

           7.การสนับสนุน

                   7.1 ทรัพยากร ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement

                   7.2 ความสามารถ

                   7.3 ความตระหนัก

                   7.4 การสื่อสาร

                   7.5 เอกสารสารสนเทศ

          8. การดำเนินงาน

                   8.1 การวางแผน และการดำเนินงาน

                   8.2 การออกแบบ

                   8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

          9.การประเมินสมรรถนะ

                   9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์และการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน และระบบ EnMs

                   9.2 การตรวจประเมินภายใน

                   9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร

         10. การปรับปรุง

                  10.1 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข

                  10.2การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

    - การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน ดูแลระบบมาตรฐาน ISO 14001 :2015 และ ISO 9001:2015
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ISO 50001:2018, อบรม Energy Management System-Requirement, อบรม ISO, มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking ...

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าควรพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำให้เกิดความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง