เทคนิคการบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ( Production Management for Modern Supervisor )

รหัสหลักสูตร: 65916

จำนวนคนดู 1606 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ( Production Management for Modern Supervisor )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิตและระยะเวลาที่ใช้ใการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างาน จึงมีความสําคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทําให้ผลลัพธ์Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทําให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

          ความสําเร็จทางด้านการบริหารงาน หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ตํ่าที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กําลังการผลิตสมํ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี การปรับปรุงขบวนการทํางาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสําเร็จ แต่การขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่จะส่งเสริมการทํางานให้บรรลุเป้าหมายในการทํางานของหัวหน้างาน จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เพื่อให้กลไกลที่สําคัญขององค์กรคือ หัวหน้างานในทุกระดับ ที่เป็ นผู้รับมอบนโยบายและแผนงานของผู้บริหาร นําไปปฏิบัติและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายต่อไป หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับการทักษะด้านการจัดการให้กับ หัวหน้างานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย

          หลักสูตร “การบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่”จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสําเร็จตามแนวทางของ Kpi และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว (Quick response management) รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA อย่างได้ผล เพื่อให้ได้คําตอบในเรื่องต้นทุน ผลกําไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต
  2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
  5. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
  6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


     1. ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

     2. ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

     3. การสร้างผลกําไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

     4. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

     5. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

     6. “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

     7. ความสําคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สําหรับหัวหน้างาน

     8. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

     9. กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

     10. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

     11. แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

                 - การปรับปรุงที่ตัวคน

                 - การปรับปรุงหน่วยงาน

                 - การปรับปรุงตัวงาน

                 - การปรับปรุงเทคโนโลยี

     12. การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

     13. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ที่หัวหน้างานควรเลือกใช้

                 - แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

                 - ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

                 - การสร้างจิตสํานึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

                 - เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย

     14. การวัดประสิทธิภาพการผลิตและเครื่องจักรแบบใหม่ ด้วยการวัดค่า OEE, MTBF และ MTTR

     15. การทํางานเป็นทีมเพื่อความสําเร็จขององค์กร

           - Workshop1: เพราะเราทํางานคนเดียวไม่ได้ “การทํางานเป็นทีมที่ประสบผลสําเร็จ”

           - Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

           - Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

กําหนดการ

09.00 - 09.10 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม

                                   - สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกันการแนะนําตัวการเรียนรู้ที่จะรู้จักกัน

09.10 - 10.30 น. : ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและแนวคิดการบริหารการผลิต

                                   - ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

                                   - ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

                                   - การสร้างผลกําไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

                                   - การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

                                   - การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

10.30 - 10.45 น. : พักเบรค

10.45 - 12.00 น. : การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมัยใหม่

                                   - “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

                                   - ความสําคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สําหรับหัวหน้างาน

                                   - ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

                                   - กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

                                   - แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

                                   - แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

12.00 - 13.00 น. : พักเทียง

13.00 - 13.10 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                    - กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง วิทยากรทํากิจกรรมร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม

13.10 -14.30 น. : การสร้างแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

                                    - การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

                                    - กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

                                    - การวัดประสิทธิภาพการผลิตและเครื่องจักรแบบใหม่ ด้วยการวัดค่า OEE, MTBF และ MTTR

                                    - การทํางานเป็นทีมเพื่อความสําเร็จขององค์กร

14.30 - 14.45 น. : พักเบรค

14.45 - 16.00 น. : การสร้างเป้าหมายร่วมกันผ่านการทํางานเป็นทีมที่ประสบผลสําเร็จเพื่อองค์กร

                                     - Workshop1: เพราะเราทํางานคนเดียวไม่ได้ “การทํางานเป็นทีมที่ประสบผลสําเร็จ”

                                     - Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

                                     - Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

รูปแบบการสัมมนา

     1. การบรรยาย 40 %

     2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม 50%

     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ( Production Management for Modern Supervisor )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่, Production Management for Modern Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด