หลักสูตรอบรม ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Top Sales

รหัสหลักสูตร: 66196

จำนวนคนดู 2209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Top Sales
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
       
การพัฒนาทุนมนุษย์ถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรของทุกธุรกิจ
ให้เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมักจะสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อ
ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบ “Disruptive Innovation” ได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายและผลกำไรขององค์กร จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

        การสร้างพนักงานขายที่มีศักยภาพ มีพลัง มีศิลปะ และมีความพร้อมในการเจรจากับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย ต้องมาพร้อมกับการสร้างขุมพลังภายในจิตใจของตัวพนักงานขายเอง ซึ่งสามารถเกิดขึ้น
ได้จากการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อมั่นต่อองค์กร และความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เพื่อให้พนักงานขายมีไฟและกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมในการทำงาน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) พร้อมทั้งก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขและสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการขายสินค้าและบริการที่มี
ราคาค่อนข้างสูงที่มาพร้อมกับความคาดหวังของลูกค้าที่มากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะความเครียด ท้อใจ และแรงกดดันให้แก่พนักงานขายผู้ให้บริการได้เช่นเดียวกัน

        อย่างไรก็ดี การคิดบวกเพียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอที่จะทำให้แต่ละบุคคลสามารถก้าวไปสู่จุดหมายได้ การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ตนเองก้าวข้ามไปสู่จุดหมายนั้นจะต้องเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอด้วย ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พนักงานขายความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในระยะยาวและข้ามผ่านอุปสรรคที่ฉุดรั้งการเจริญเติบโตได้อย่างผู้ชนะที่สง่างาม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารได้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและทีมงานได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้

   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเก่า ให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1. องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์จากผู้ที่เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน
   2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด กระบวนการพูด และกระบวนการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
   3. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดและมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

   4. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (Be Proactive) และมีกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ

รูปแบบการบรรยายเฉพาะที่สนุกสนาน
  
สร้างแตกต่างด้วยการนำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลจริง
        - เนื้อหาเชิงทฤษฎี                           5%

        - เรื่องเล่าสไตล์ 4D Storytelling     40%

        -  กิจกรรม                                      30%

        - Q&A (Mentoring Style)               25%

  
     เน้นนำหลักวิชาการมาเล่าด้วยเทคนิค 4D Storytelling ผสมผสานกับเหตุการณ์จริงและประสบการณ์ของวิทยากร สร้างรูปแบบการบรรยายอย่างสไตล์ เข้าถึงและเข้าใจในปัญหาของพนักขายอย่างแท้จริง

     4D Story telling หมายถึง การเล่า ‘เรื่องราว’ บางอย่างที่มีความน่าสนใจผ่านรูปภาพ หรือ วิดีโอ หรือบทความ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ให้กลุ่มเป้าหมายมีอารมณ์ร่วมหรือจดจำสิ่งที่วิทยากรเล่าได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการรับรู้ของผู้ฟัง โดย รูปแบบการเล่าแบบ 4D คือ

         - เกี่ยวข้องกับผู้ฟัง (Be Related) เรื่องราวที่บรรยายน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างชัดเจน
         - เรียบง่าย (Be Simple) เป็นเรื่องที่ฟังง่ายและเข้าใจได้ง่าย โดยผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไร
         - สร้างอารมณ์ให้ผู้ฟัง (Be Emotional) สามารถสร้างอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถประสบพบเจอได้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงานในอาชีพนั้นๆ ของผู้ฟัง
         - เห็นภาพชัดเจนและเกินความคาดหมาย (Be Overestimated) เจาะเข้าสู่ประเด็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงความต้องการภายในของผู้ฟัง และสามารถตอบคำถามในใจที่ผู้ฟังคาดหวังได้อย่างเต็มที่และอาจเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เดิม

  ทั้งนี้ วิทยากรมีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานบริหารงานขายมากว่า 17 ปี และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจกลุ่มลูกค้า พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านสายงานบันเทิง พิธีกรประจำ Media of Media, ITV, Health plus


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Part 1 : เปิดใจ เข้าใจ ชัยชนะ (การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวก)

              - กิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” เพื่อเติมไฟในการทำงาน

              - เทคนิคสร้างความสุขในหน้าที่ ดึงจุดเด่นจุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

              - มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitment)

              - การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวก

              - เรียนรู้ที่จะเล่นและสนุกกับชีวิตการทำงานในทุกสถานการณ์

              - การมองโลก มองตน มองคนในแง่ดี มีได้ไม่ยาก

              - เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

Part 2 : ตั้งค่าชีวิต ด้วยเข็มทิศ “SMART KPI”

              - “SMART KPI” การกำหนดแผนงานและเป้าหมายของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

              - Smart Management แบบ “Inspiration Team” ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน

              - กิจกรรม Set your Goal  to success พร้อมสรุปเป้าหมายการขายอย่างชัดเจน

Part 3 : มองไกลไปด้วยกัน (Proactive)

              - KYC  รู้ลึก รู้จริง ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

              - หลักการทำงานรูปแบบ “Motivation cheer up ”

              - เทคนิคเพิ่มยอดขายให้ได้แบบถาวร

              - รู้ รับ ปรับ กลยุทธ์ พิชิตยอดขาย รู้ทันข้อปฏิเสธจากลูกค้า

              - แจกแบบประเมินตนเอง ในการอบรมครั้งนี้ และการตั้งค่าความสำเร็จด้วย SMART GOAL ในครั้งต่อไปที่จะมีการอบรมอีกครั้งที่จะเกิดขึ้น

              - Q&A (Mentoring style)

ตัวอย่างกิจกรรม : เนื้อหาเข้มข้น เข้าใจง่าย กิจกรรมสนุกสนาน นำกลับไปใช้ได้ผลจริง

กิจกรรมที่ 1 

   1. เติมเชื้อเพลิง จุดไฟ สู่ชัยชนะ  Personal SWOT Analysis

          - กิจกรรมเชิงจิตวิทยา ลบจุดด้อย เพิ่มจุดแข็ง ของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดในการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ เป็นกิจกรรมเดี่ยว โดยการวิเคราะห์ จุดด้อย จุดเด่นในมิติการเป็นพนักงานขายในตัวเอง

          - นำจุดเด่นที่ได้ต่อยอด โดยการแบ่งกลุ่ม ค้นหาคนโด่นเด่นเป็นหัวหน้ากลุ่ม

กิจกรรมที่ 2

   2. Work shop ฝึกขายเชิงที่ปรึกษา พัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ

          - วิทยากรแจกกล่องสุ่ม SMART KPI โดยที่ผู้เข้าร่มกิจกรรมจะไม่ทราบว่าได้โจทย์ประมาณไหน หัวหน้าอธิบายโจทย์และแบ่งกันทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย

          - วิทยากรได้ออกแบบกิจกรรมตามฐานข้อมูลจริง ในการขายและการบริการที่หลากหลาย จากการรายงานผล SMART KPI และดำเนินการ Roleplay ดังนี้ แบ่งผู้ทำกิจกรรมออกเป็น กลุ่มๆ  ผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มละ 5-7 คน
                  *ให้หัวหน้ากลุ่มทั้งสองกลุ่มจับฉลาก จากโจทย์คำถามเกี่ยวกับการขาย ในกล่องสุ่ม

                  *หลังจากได้โจทย์เรียบร้อย ทั้งสองกลุ่มแยกกันวางแผนในการนำเสนอขายแบบมืออาชีพ โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบ Mentoring Style

                  *ฝึกการขายจริง โดยให้ทั้งสองกลุ่มสลับกันเป็นลูกค้า และพนักงานขาย โดยมีวิทยากรเป็นผู้สังเกตุการณ์ เก็บข้อมูลและสรุปผลหลังกิจกรรม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการขายและการบริการที่ดีขึ้นต่อไป

กิจกรรมที่ 3

   3. รวมใจ มองไกลไปด้วยกัน สร้างพลังการขาย สู่ยอดขายที่ยั่งยืน (Motivate)

           - ดึงกลยุทธ์จากการทำกิจกรรมเป็นจุดแข็งในการพัฒนาต่อยอดการขาย

           - วิทยากรสรุปเนื้อหา การบรรยาย กิจกรรม พร้อมชี้แนวทางการทำงานเพื่อความสำเร็จ ในรูปแบบการพูดที่สร้างกำลัง ปลุกไฟในการทำงาน

           - Q&A (Mentoring style)

           - จบการบรรยายหลักสูตร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการทีมขาย, ผู้จัดการฝ่ายขาย, หัวหน้าทีมขาย, พนักงานขาย 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Top Sales
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Top Sales, หลักสูตรการขาย, อบรมการขาย, อบรมสร้างนักขาย, อบรม online, อบรมเพิ่มยอดขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต