เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( EFFECTIVE PERFORMANCE FEEDBACK )

รหัสหลักสูตร: 66248

จำนวนคนดู 1076 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( EFFECTIVE PERFORMANCE FEEDBACK )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

     การ Feedback ผลการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของทีมงาน โดยมีจุดมุ่งเน้นที่สำคัญก็คือ การพัฒนาและปรับปรุงผลงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งสามารถพัฒนาการทำงานของตนเองและทีมงานให้มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

     หลักสูตร การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้พัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยความภาคภูมิใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทีมงานรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการให้ Feedback และ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

     1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของให้ Feedback ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
     2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
     3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการ Feedback ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. Feedback เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง

          วัตถุประสงค์  เรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานแต่ละคน

           เนื้อหา   - เครื่องมือการพัฒนาทีมงานสมัยใหม่

                       - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Feedback”

                       - ทักษะและความสามารถที่สำคัญและจำเป็น เช่น การสร้างความไว้วางใจ การฟัง การถาม การสะท้อนกลับ กระบวนการ Feedback เป็นต้น

   2. กระบวนการ Feedback ทีมงานประสิทธิภาพสูง

          วัตถุประสงค์ เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           เนื้อหา   - กระบวนการ Feedback ทีมงานด้วย SBI Model

                              *Situation สถานการณ์

                              *Behavior พฤติกรรมที่เราเห็น

                              *Impact ผลกระทบ

                        - ฝึกปฏิบัติ: กระบวนการ Feedback ทีมงานด้วย SBI Model ในสถานการณ์ต่างๆ

   3. กุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาผลงานทีมงานด้วยการให้ Feedback

          วัตถุประสงค์ วิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่คัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการ Feedback สำหรับประเด็นที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาของทีมงานแต่ละท่าน

           เนื้อหา   - ประเด็นความจำเป็นซึ่งจะต้องพัฒนา สำหรับ ทีมงานแต่ละคน

                        - แผนการโค้ชของ feedback แต่ละท่าน สำหรับ ทีมงาน และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเหมาะสม   

                        - การติดตามผลการปฏิบัติตาม Feedback Plan

                        - การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับทีมงาน

รูปแบบการฝึกอบรม
   1. การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Workshop และ Role Playing        50%

   2. ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                         30%

   3. บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                                                                        20%

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

  แก้ปัญหา

     - ทุกงานมีเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด
     - หัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหา แต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
     - ไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรลูกน้อง
     - ไม่รู้จะพัฒนาลูกน้องอย่างไร
  พัฒนา

     - ทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
     - ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
     - การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหาร และผู้จัดการ
-    เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 20 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( EFFECTIVE PERFORMANCE FEEDBACK )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, EFFECTIVE PERFORMANCE FEEDBACK

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด