ISO 45001 : 2018 Requirements

รหัสหลักสูตร: 66258

จำนวนคนดู 536 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ISO 45001 : 2018 Requirements
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018     ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018  ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ (Objective)

    1. จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน  ISO 45001:2018
   2. สามารถดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018อย่างเป็นระบบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา

   1.  ขอบเขต
   2.  อ้างอิง
   3.  ศัพท์ และคำจำกัดความ
   4.  บริบทขององค์กร
             -  การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

             -  การเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
             -  การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการฯ
             -  ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   5.  ความเป็นผู้นำ และ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน
             -  ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น
             -  นโยบาย OH&S
             -  บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร
             -  การให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วมในงาน
   6.  การวางแผน
             -  การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาส
                   a.  บททั่วไป
                   b.  การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
                           *การชี้บ่งอันตราย
                           *การประเมินความเสี่ยง OH&S  และความเสี่ยงอื่นๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S
                           *การประเมินโอกาสด้าน OH&S  และโอกาสอื่นๆ ของระบบการจัดการ OH&S
                   c.  การพิจารณาข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
                   d.  การวางแผนดำเนินการ
             -  วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อบรรลุผล
                   a.  วัตถุประสงค์ OH&S
                   b.  การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
   7.  ส่วนสนับสนุน
             -  ทรัพยากร
             -  ความสามารถ
             -  ความตระหนัก
             -  การสื่อสาร
                  a.  บททั่วไป
                  b.  การสื่อสารภายใน
                  c.  การสื่อสารภายนอก
             -  ข้อมูลที่เป็นเอกสาร
                  a.  บททั่วไป
                  b.  การสร้าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
                  c.  การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร
   8.  การปฏิบัติการ
             -  การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ
                  a.  บททั่วไป
                  b.  การกำจัดอันตราย และการลดความเสี่ยงด้าน OH&S
                  c.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
                  d.  จัดซื้อจัดจ้าง
                           *บททั่วไป
                           *ผู้รับเหมา
                           *การจัดจ้างภายนอก
             -  การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
   9.  การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน
             -  การเฝ้าระวัง, ตรวจวัด, วิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะ
                   a.  บททั่วไป
                   b.  การประเมินความสอดคล้อง
             -  การตรวจติดตามภายใน
                   a.  บททั่วไป
                  b.  กระบวนการตรวจติดตามภายใน
             -  การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
   10.  การปรับปรุง
             -  บททั่วไป
             -  อุบัติการณ์, สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข
             -  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการการอบรม   ( Methodology )

             -  การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ISO 45001 : 2018 Requirements
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 45001 : 2018 Requirements, Requirements

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti