ทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำ ( Communication & Leadership Skills )

รหัสหลักสูตร: 66611

จำนวนคนดู 1127 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำ ( Communication & Leadership Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จตามศักยภาพการสื่อสารของหัวหน้างาน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรูปแบบการสื่อสาร และสไตล์ผู้นำแบบมืออาชีพ ในการเลือกใช้วิธีการ ขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งมีวิธีการจัดการโมเดลเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Model) ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการทำงานร่วมกัน
   3.  เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลักการสร้างภาวะผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
   4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลในองค์กร
   2.  โมเดลเครือข่ายรูปแบบการสื่อสารและการจัดการไหลวิธีการสื่อสารที่มีระบบ
             -    Circle Model
             -    Wheel Model
             -    Chain Model
             -    Y Model
             -    All Channel Model
   3.  ศักยภาพการติดต่อและการสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ (Communication Competency)
             -    การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
             -    การเข้าใจตนเองและการเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self and Social Awareness)
             -    การสื่อสารอย่างสันติ (Non-violence Communication)ฃ
             -    การร้องขอและการสร้างมีส่วนร่วม (Art 0f Request & Collaboration)
             -    การสร้างพื้นที่ความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว (Creating Trust & Being Oneness)
 WORKSHOP  :  ผู้นำกับศักยภาพการสื่อสารตามโมเดลเครือข่ายกระบวนการ ขั้นตอน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
   4.  ทักษะการสื่อสารด้วยวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
             -    หลักการและแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน    
             -    ทักษะการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับ “คนทำงาน” และ “ผลงานของคนทำงาน”
 WORKSHOP  :  กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) และฝึกทักษะสื่อสารผู้นำกับศักยภาพการสื่อสารตามโมเดลเครือข่ายกระบวนการ ขั้นตอน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันในการให้คำแนะนำ และปรึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับกับลูกน้องเพื่อพัฒนา “คน” และ “ผลงาน” ได้อย่างเป็นรูปธรรม
   5.  Up-Skills ผู้นำและภาวะผู้นำ สำหรับการจัดการที่ได้ผล
             -    ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
             -    ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง
  6.  Re-Skills ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จของทีมงาน  
 WORKSHOP   :  ทำแบบทดสอบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้จัดการ 7 ทักษะ และวิเคราะห์    ศักยภาพการบริหารจัดการของตนเอง
             -    ภาวะผู้นำ (Leadership)
             -    การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
             -    ทักษะการสื่อสาร (Communication)
             -    ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
             -    การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
             -    การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
             -    ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
   7.  เทคนิคการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และการพัฒนาการสื่อสารของผู้นำสไตล์โค้ช (Leader as Coach)
   8.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
             -    การบรรยาย      
             -    กิจกรรม และเกม        
             -    การแสดงออก
             -    กลุ่มสัมพันธ์    
             -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำ ( Communication & Leadership Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำ, Communication & Leadership Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด