การบริหารงานขายแบบลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก (Pro-active sale Management)

รหัสหลักสูตร: 66639

จำนวนคนดู 825 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานขายแบบลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก (Pro-active sale Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคแห่งความท้าทายและการขายที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงและดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องการความเอาใจใส่มากกว่าเดิม การค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพและถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเป็น สิ่งสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม กุญแจดอกสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุด  ถ้าพนักงานขาดซึ่งเป้าหมายในการทำงานและทำให้การทำงานเป็นไปในลักษณะที่ไม่สามารถหวังผลได้อย่างเต็มที่ ผลที่ตามมาคือองค์กรไม่สามารถได้ผลลัพธ์ของงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงาน
    ดังนั้น หลักสูตรเทคนิค “การบริหารงานขายเชิงรุก” ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงเป้าหมายในการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถทุ่มเทการทำงานได้อย่างเห็นผล เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร การบริหารงานขายแบบเชิงรุก ไม่ได้หมายถึงเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว แต่รวมเป้าหมายของการเสนอขายทุกครั้งที่ต้องสามารถปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ นั่นคือ ลูกค้าคือเป้าหมายทาง
     การขายที่สำคัญ หลักสูตรนี้จะบอกเล่าถึงวิธีการและเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การบริหารการขายแบบมืออาชีพ การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การแก้ไขปัญหาลดข้อโต้แย้งลง ท้ายสุดคือการนำเสนอและปิดการขายแบบเชิงรุก หรือก็คือเป็นการบริหารการขายแบบเชิงรุกนั่นเอง


วัตถุประสงค์   ( Objective )
   1.  ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขาย
   2.  ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่า “มืออาชีพ”
   3.  ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้
   4.  ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้
   5.  ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด
   6.  เพื่อเพิ่มเทคนิคการขายเชิงรุกให้เข้ากับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน


คุณรู้ไหมว่า ?
   1.  “การขาย คือทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในทุกด้าน”
   2.  “นักขายจะขายได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า"
   3.  “ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้หากปราศจากการขาย”                                                       
   4.  “คนเก่งเรื่องขาย ชีวิตจะสบาย”
   5.  "นักขายมืออาชีพ จะขายได้ทุกอย่าง”
   6.  "นักขายที่ดี คือต้องขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่ขายเพื่อตัวเอง”


ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่ ?
   1.  ยอดขายไม่มี หรือเคยดีแต่ลดลงเรื่อย ๆ
   2.  พนักงานขาย พูดไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ลง
   3.  ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์
   4.  วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม
   5.  ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
   6.  ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน


อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด
   2.  พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ
   3.  ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น
   4.  ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ
   5.  ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง         

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
   Part   1   ทัศนคติบวกสร้างงานเชิงรุก
     1.  การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด
     2.  การเปลี่ยนจากคิดเป็นลงมือทำ
     3.  โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
     4.  จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย
     5.  Perspective
   Part   2   ขั้นตอนการเตรียมคำถามและคำตอบล่วงหน้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า
     1.  Step 1: การตั้งคำถามปูทาง เพื่อขอข้อมูลลูกค้า (Know your Customer)
     2.  Step 2: การตั้งคำถามเพื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า
     3.  Step 3: การตั้งคำถามเพื่อสะกิดใจลูกค้าถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น
     4.  Step 4: การตั้งคำถามเพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ
WORK SHOP
กระบวนการขายแบบเชิงรุก
     1.  Prospecting การแสวงหาผู้มุ่งหวัง
     2.  Appointment การนัดหมายเพื่อเข้าพบ
     3.  Approach การเข้าพบเพื่อเปิดใจ
     4.  Fact &Finding การค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริง
     5.  Presentation การนำเสนอสินค้า
     6.  Answering Objection การตอบข้อโต้แย้ง
     7.  Closing Sales การปิดการขาย
     8.  Follow up การติดตามการขาย
การเพิ่มจำนวนลูกค้าเพิ่มยอดขาย Up-selling
   กิจกรรม “วิเคราะห์และค้นหาความต้องการ”
     1.  Activities
     2.  Building Trust
     3.  Create Branding
     4.  Differentiation
     5.  Customer Referrals
   Part   3   การเตรียมยุทธวิธีการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
     1.  การสร้างประเด็นความสนใจ
     2.  การชี้ประเด็นให้เห็นผลประโยชน์
     3.  บอกถึงประเด็นราคาและเงื่อนไข
     4.  อธิบายประเด็นเหตุผลและการยอมรับ
     5.  โน้มน้าวประเด็นเพื่อการตัดสินใจซื้อ
     6.  Q & A
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
   1.  สำหรับพนักงานขายที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ ในด้านเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการขาย
   2.  สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงการตลาด ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
   3.  สำหรับหัวหน้างานที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อนำเสนอการขายแบบเชิงรุกแก่ลูกค้า

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานขายแบบลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก (Pro-active sale Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขายแบบลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก, Pro-active sale Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด