การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path Development in Action )

รหัสหลักสูตร: 66677

จำนวนคนดู 457 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path Development in Action )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่ผู้บริหารสายงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development in Action) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการออกแบบโครงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานในทีม ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการของการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงานในหน่วยงาน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   2.  เพื่อให้สามารถนำระบบการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
   3.  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career) ขององค์กร และเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารกลุ่มนี้ จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอหลักสูตรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
    1.    ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการบริหารคนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสายงานตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
    2.    ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
    3.    ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำระบบการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการทีมงานในโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรคาดหวังจากผู้บริหารสายงาน
เรียนรู้หัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ยุค New Normal”
              •    ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
              •    ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไขทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
              •    CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
     2. กระบวนการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) วัตถุประสงค์ : ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Step by Step
เรียนรู้หัวข้อ หลักการและขั้นตอนสำคัญในการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
             •    แนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
             •    ขั้นตอนการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
                         -    การวิเคราะห์ Position Gap ที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน
                         -    การกำหนดแนวทางและกรอบของการประเมิน/วัดผลตาม Position Gap
                         -    การกำหนดแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน (Career Development)
                         -    การออกแบบและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
     3. กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน (Training & Development)วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาและฝึกอบรมยกระดับศักยภาพของทีมงาน
เรียนรู้หัวข้อ กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน                       
             •    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency
             •    การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
             •    กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10
             •    การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     4. Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งงานภายในหน่วยงาน
             •    ฝึกปฏิบัติ: วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภายหน่วยงาน พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร


รูปแบบการฝึกอบรม (Virtual Classroom)
   1.    บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
   2.    การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
   3.    ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
-    เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path Development in Action )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ, Career Path Development in Action

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด