หลักสูตร GROWTH MINDSET

รหัสหลักสูตร: 66682

จำนวนคนดู 776 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร GROWTH MINDSET
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานสมัยใหม่ บ่อยครั้งที่คนทำงานอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว หลายคนคงเคยได้ยินว่า Mindset เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะถ้าเราต้องทำงานที่ท้าทาย ต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย และต้องทำงานกับคนเยอะและหลากหลายประเภท
     หลักสูตร Growth Mindset  เป็นหลักสูตรสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้มองเห็นตัวเอง ได้มองเห็นคุณค่าดีๆ ของตัวเอง พร้อมทั้งยังสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และมีความสุขได้ทุกๆจังหวะของชีวิต ด้วยความสำคัญของการรู้จักตัวเอง คุณค่าของตัวเอง และรู้จักคนอื่น โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เข้าอบรมได้รับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และกระตุ้นกรอบความคิดแบบเติบโตให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง (Growth Mindset) รวมทั้งปรับทัศนคติในการทำงานให้เข้าใจมุมมองของคนอื่นแทนที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่ตนเองต้องการ (Outward Mindset) ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญได้มาขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทีมงานในยุคปัจจุบัน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลการขับเคลื่อนผลงานขององค์กร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการสร้างสุขให้ตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดและมีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว


ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างบริหารอารมณ์ตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์กดดัน และพัฒนากรอบความคิดตนเองให้เป็น Growth Mindset ได้
   2.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับทัศนคติในการทำงานให้เข้าใจมุมมองของคนอื่นแทนที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่ตนเองต้องการ (Outward Mindset) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร
   3.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิดการแสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
     1. การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้ทำงานเชิงรุก เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
             - การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบัน
             - การปรับตัวขององค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
             - การเตรียมความพร้อมของคนทำงานยุคใหม่รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
                     *Mindset to Change
                     *Toolset to Change
                     *Skillset to Change
              - กิจกรรม : คนแบบไหนที่องค์กรต้องการในโลกการทำงานสมัยใหม่
     2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนทำงานยุคใหม่ วัตถุประสงค์ : เรียนรู้หลักการและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              - ความท้าทายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของคนทำงานยุคใหม่
              - หลักคิดสำคัญในการการบริหารการเปลี่ยนแปลง
              - ขั้นตอนและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
     3. กรอบความคิดแบบเติบโตกับความสำเร็จในการทำงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ : พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เรียนรู้ที่จะมองเห็นและมองโลกที่ปรับเปลี่ยนด้วยมุมมองด้านบวก
              - Fix Mindset Vs. Growth Mindset
              - เทคนิคการพัฒนากรอบความตัวเองให้เป็นแบบ Growth Mindset
                      *Being ตัวตนที่เติบโต
                      *Beliefs ความเชื่อทรงพลัง
                      *Fears ความกลัวที่ฉุดรั้ง
                      *Be + Do + Have
              - เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับความกดดันกดดันในสถานการณ์ต่างๆ
              - Workshop: เทคนิคการจัดการกับอารมณ์ตนเอง และการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต
     4. การบริหารจัดการอารมณ์สำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เทคนิคการบริหารอารมณ์สำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่างๆเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดัน
              - การบริหารอารมณ์สำหรับผู้นำยุคใหม่เมื่อต้องเผชิญแรงกดดัน
              - เครื่องมือในการบริหารอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
              - Workshop : กรณีศึกษาการบริหารอารมณ์สำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ


รูปแบบการฝึกอบรม
              -  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                                                               30%
              -  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%   
              -  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                 40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-    เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร GROWTH MINDSET
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร GROWTH MINDSET, GROWTH MINDSET

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด