หลักสูตร GROWTH MINDSET

รหัสหลักสูตร: 66682

จำนวนคนดู 113 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร GROWTH MINDSET
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานสมัยใหม่ บ่อยครั้งที่คนทำงานอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว หลายคนคงเคยได้ยินว่า Mindset เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะถ้าเราต้องทำงานที่ท้าทาย ต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย และต้องทำงานกับคนเยอะและหลากหลายประเภท
     หลักสูตร Growth Mindset  เป็นหลักสูตรสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้มองเห็นตัวเอง ได้มองเห็นคุณค่าดีๆ ของตัวเอง พร้อมทั้งยังสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และมีความสุขได้ทุกๆจังหวะของชีวิต ด้วยความสำคัญของการรู้จักตัวเอง คุณค่าของตัวเอง และรู้จักคนอื่น โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เข้าอบรมได้รับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และกระตุ้นกรอบความคิดแบบเติบโตให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง (Growth Mindset) รวมทั้งปรับทัศนคติในการทำงานให้เข้าใจมุมมองของคนอื่นแทนที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่ตนเองต้องการ (Outward Mindset) ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญได้มาขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทีมงานในยุคปัจจุบัน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลการขับเคลื่อนผลงานขององค์กร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการสร้างสุขให้ตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดและมีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างบริหารอารมณ์ตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์กดดัน และพัฒนากรอบความคิดตนเองให้เป็น Growth Mindset ได้
   2.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับทัศนคติในการทำงานให้เข้าใจมุมมองของคนอื่นแทนที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่ตนเองต้องการ (Outward Mindset) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร
   3.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิดการแสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
     1. การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้ทำงานเชิงรุก เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
             - การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบัน
             - การปรับตัวขององค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
             - การเตรียมความพร้อมของคนทำงานยุคใหม่รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
                     *Mindset to Change
                     *Toolset to Change
                     *Skillset to Change
              - กิจกรรม : คนแบบไหนที่องค์กรต้องการในโลกการทำงานสมัยใหม่
     2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนทำงานยุคใหม่ วัตถุประสงค์ : เรียนรู้หลักการและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              - ความท้าทายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของคนทำงานยุคใหม่
              - หลักคิดสำคัญในการการบริหารการเปลี่ยนแปลง
              - ขั้นตอนและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
     3. กรอบความคิดแบบเติบโตกับความสำเร็จในการทำงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ : พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เรียนรู้ที่จะมองเห็นและมองโลกที่ปรับเปลี่ยนด้วยมุมมองด้านบวก
              - Fix Mindset Vs. Growth Mindset
              - เทคนิคการพัฒนากรอบความตัวเองให้เป็นแบบ Growth Mindset
                      *Being ตัวตนที่เติบโต
                      *Beliefs ความเชื่อทรงพลัง
                      *Fears ความกลัวที่ฉุดรั้ง
                      *Be + Do + Have
              - เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับความกดดันกดดันในสถานการณ์ต่างๆ
              - Workshop: เทคนิคการจัดการกับอารมณ์ตนเอง และการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต
     4. การบริหารจัดการอารมณ์สำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เทคนิคการบริหารอารมณ์สำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่างๆเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดัน
              - การบริหารอารมณ์สำหรับผู้นำยุคใหม่เมื่อต้องเผชิญแรงกดดัน
              - เครื่องมือในการบริหารอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
              - Workshop : กรณีศึกษาการบริหารอารมณ์สำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ
รูปแบบการฝึกอบรม
              -  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                                                               30%
              -  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%   
              -  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                 40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-    เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร GROWTH MINDSET
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร GROWTH MINDSET, GROWTH MINDSET

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !

การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchas...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน
Recommended
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี