หลักสูตรอบรม Essential Skill for Supervisor

รหัสหลักสูตร: 66800

จำนวนคนดู 1117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม Essential Skill for Supervisor
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Principles and rationale)

          ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง องค์กรทุกแห่งมุ่งเน้นการปรับตัวเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และผลกำไรที่เติบโต แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่องค์กรทุกแห่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ “คน” ผู้ที่เป็นกำลังหลักขององค์กร แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่องค์กรแต่ละแห่งเจอ คือ การที่พนักงานมีผลปฏิบัติงานที่ดี มีความสามารถ แต่เมื่อขึ้นสู่ระดับหัวหน้างาน กลับไม่สามารถที่จะบริหารคน บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้

           ดังนั้น หลักสูตร Essential Skill for Supervisor จะช่วยเพิ่มทักษะ และศักยภาพให้หัวหน้างาน สามารถบริหารจัดการลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ “หัวหน้างาน” ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา “ภาวะผู้นำ” เพื่อเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          2. เพื่อให้ “หัวหน้างาน” เข้าใจบทบาทในการบริหารจัดการ (Manage) และ การนำ (Leading) ในยุค 4.0 ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

          3. เพื่อให้ “หัวหน้างาน” สามารถสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 4 กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4. เพื่อให้ “หัวหน้างาน” สามารถนำเทคนิคและองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพได้

รูปแบบการจัดอบรม

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %

          •การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop RolePlay Brainstorm 70 %

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point) 

          1.Self-attitude and leadership ( พัฒนาทัศนคติ และภาวะผู้นำ )

                    - ค้นหาเป้าหมายในชีวิต และคุณค่าในตนเอง

                    - เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายในชีวิต และการทำงาน

                    - การพัฒนาทักษะและทัศนคติ สู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

                    - เป็นแบบอย่างและสร้างการยอมรับจากลูกน้อง

          2.Attitude towards others and the art of team management (ทัศนคติที่มีต่อผู้อื่น และการศิลปะในการบริหารทีมงาน)

                    - เข้าใจความต่างของคนแต่ละประเภท วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคนแต่ละประเภทด้วยเครื่องมือ DISC.

                    - เทคนิคการบริหาร และกระตุ้นศักยภาพของพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า

                    - ทักษะแห่งการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

                    - ทักษะการวางแผนและติดตามงาน

                    - ทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาทีมงาน

                    - ทักษะการสื่อสาร

                    - ทักษะการบริหารเวลา

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group)


          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน หรือผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต 1 รุ่นไม่ควรเกิน 20 – 30 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Essential Skill for Supervisor
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม Essential Skill for Supervisor, อบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมออนไลน์, หลักสูตรอบรม 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด