หลักสูตรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning)

รหัสหลักสูตร: 66819

จำนวนคนดู 798 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategy Planning)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning)กลยุทธ์ คือ แผนที่ (Map) ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานนั้นส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจ ในแต่ละช่วงของธุรกิจนั้นควรมีการทำการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดทำแผน หากแผนกลยุทธ์ไม่ดีก็ยากที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

          หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning) เน้นกระบวนการเรียนผ่าน ผ่านทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับการบริการงาน

          2.เพื่อวิเคราะห์และสามารถประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันได้

          3.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


Part 1 ภาพรวมของการวางแผนเชิงกลยุทธ์

          oทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas

          oภาพรวมอุตสาหกรรม

          oวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model

          oสภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces

          oวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

          oWorkshop 1: การวิเคราะห์และนำผลกิจกรรม Part 1 ต่อในกิจกรรม Part 2

Part 2 การจัดทำกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และประเมินผล

          oทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร

          oวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix

          oการจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)

          oทำความเข้าใจกลยุทธ์ 3 ระดับ

                    1.กลยุทธ์ระดับองค์กร (สำหรับผู้บริการระดับสูง)

                    2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( สำหรับผู้บริการระดับกลาง)

                    3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงานต่างๆ)

          oการประเมินผลโดยใช้ Balanced Scorecard & KPI

                    1.มุมมองด้านการเงิน

                    2.มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร

                    3.มุมมองด้านลูกค้า

                    4.มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร

          oWorkshop 2: กิจกรรมต่อจาก Part 1จัดทำแผนที่กลยุทธ์ และตัดสินใจนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •สำหรับผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีความสนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์, Strategy Planning, อบรม สัมมนา 2566, Online training, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมออนไลน์ 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด