บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

หลักสูตร RBA - Responsible Business Alliance หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ : requirement

รหัสหลักสูตร: 67160

จำนวนคนดู 730 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร RBA - Responsible Business Alliance หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ : requirement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     หลักปฏิบัติของ RBA คือชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมมาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอ้างอิงบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO, แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ,มาตรฐาน ISO และ SA และอื่นๆ อีกมากมายแม้ว่าจรรยาบรรณจะมีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอิเล็กทรอนิกส์

     เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปาทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยพนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การตลาด การผลิตรวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม

     หลักสูตร RBA - Responsible Business Alliance หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ requirement นี้เน้นการทำกิจกรรมแบบวัดผลงานเชิงคุณภาพต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติ


วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดหลักสูตร RBA - Responsible Business Alliance หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ requirement

   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

•RBA คืออะไร

• จุดมุ่งหมายของ RBA

•ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E

•ข้อกำหนด RBA หมวด A แรงงาน

   A1:เสรีภาพในการเลือกงาน

   A2:แรงงานเยาวชน

   A3:ชั่วโมงการทำงาน

   A4:ค่าจ้างและสวัสดิการ

   A5:การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม

   A6:การไม่เลือกปฏิบัติ

   A7:เสรีภาพในการสมาคม

•ข้อกำหนด RBA หมวด B สุขภาพและความปลอดภัย

   B1: ความปลอดภัยในการทำงาน

   B2:ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

   B3:การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน

   B4:สุขอนามัยอุตสาหกรรม

   B5:งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ

   B6:การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล

   B7:สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย

   B8:การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย

• ข้อกำหนด RBA หมวด C สิ่งแวดล้อม

   C1:ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

   C2:การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร

   C3:วัตถุอันตราย

   C4:ขยะมูลฝอย

   C5:การปล่อยมลภาวะทางอากาศ

   C6:ข้อจำกัดด้านวัสดุ

   C7:การจัดการน้ำ

   C8:การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•ข้อกำหนด RBA หมวด D จริยธรรม

   D1:ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

   D2:ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

   D3:การเปิดเผยข้อมูล

   D4:ทรัพย์สินทางปัญญา

   D5:การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม

   D6:การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้

   D7:การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ

   D8:ความเป็นส่วนตัว

• ข้อกำหนด RBA หมวด E ระบบการบริหารจัดการ

   E1:คำมั่นสัญญาของบริษัท

   E2:ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

   E3:ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า

   E4:การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

   E5:วัตถุประสงค์การปรับปรุง

   E6:การฝึกอบรม

   E7:การสื่อสาร

   E8:ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน

   E9:การตรวจติดตามและประเมิน

   E10:กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข

   E11:การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล

   E12:ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ


ลักษณะการเรียนรู้

  •วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%

  • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร RBA - Responsible Business Alliance หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ : requirement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: RBA - Responsible Business Alliance, อบรม เรียนรู้ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติตำมจรรยาบรรณ, อบรม หลักสูตร RBA, ข้อกำหนด rba ด้านจริยธรรม, อบรม RBA, อบรม หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล