หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)

รหัสหลักสูตร: 67329

จำนวนคนดู 394 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal) ปัญหา คือ การปฏิบัติงานหรือการกระทำใด ๆก็ตามที่นอกเหนือจากที่เราต้องการ ณ เวลาใด ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

•ความผิดปกติ (Abnormality) คือ ความไม่เป็นไปตามธรรมชาติของกระบวนการที่เคยเป็นมา เช่น การออกนอกพิกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม (Control Chart)

•ความไม่ตรงข้อกำหนด (Nonconformity) คือ ความไม่เป็นไปตามความต้องการที่ระบุของผลิตภัณฑ์ (Specified requirement)

•ความบกพร่อง (Defect) คือ ความไม่เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (Non – Fulfillment of a usage requirement)

         ด้วยการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis : RCFA) ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญ ของการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ

     1. กำจัดต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือความผิดพลาด

     2. จัดการผลที่ตามมาของปัญหาดังกล่าว และป้องกันมิให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อีกวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างหลักการ จิตสำนึกสำหรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ ประเมินผลได้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

3. สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้งานได้อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร

4. เพื่อสร้างผลประกอบการให้ได้มากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งการผลิตและบริการ ลดระยะเวลา เพิ่มผลิตภาพ และประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Failure Analysis)

2. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)

3. ระดับความสำคัญของ RCFA (RCFA Significance)

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้า (RCFA Steps)

5. กระบวนการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (RCFA Process)

6. วิธีการแก้ไขปัญหาแบบ RCFA ได้อย่างยั่งยืน

7. การทำ RCFA และ Total data quality management

8. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

9. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

10. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

11. การประยุกต์ใช้ 5 Gen และ 5 Why ในการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา

12. เทคนิคการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาด้วย FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

13. การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (RCFA Tools)

14. เทคนิคการระดมสมองและการพิจารณา ตัดสินใจ และการอบรม เรียนรู้ ของพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหา ในหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ

15. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Case Study and Best Practice)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และผู้ที่สนใจทัวไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความผิดปกติ (Abnormality), ความไม่ตรงข้อกำหนด (Nonconformity), ความบกพร่อง (Defect), การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา, สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้า, การประยุกต์ใช้ 5 Gen และ 5 Why

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้