การพัฒนา 12 ความสามารถหลัก สู่ หัวหน้างานอัจฉริยะ

รหัสหลักสูตร: 20066

จำนวนคนดู 1279 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้างาน

2. เพื่อให้หัวหน้างา   นรู้จักนำจิตวิทยามาใช้ในการบริหารงาน บริหารคนและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้หัวหน้างานเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. Action Plan เขียนแผนการปฏิบัติงานเป็น เข้าใจในเป้าหมายงานรวม ตรวจสอบสภาพความเป็นจริง  วิเคราะห์ข้อมูลได้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. Flow Chart ริเริ่มการทำ Flow Chart ในงานทุกงาน เขียนเป็นขั้นตอน รายละเอียด เพื่อเป็นสื่อในการสอนงาน สั่งงาน มอบหมาย ควบคุม และติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด
 3. Communication Channel เลือกใช้ช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
 4. Career Path  วางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพและพัฒนาลูกน้องอย่างชัดเจน
 5. Continuous Improvement ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 6.  Performance Evaluation เลือกใช้เครื่องมือประเมินผลงานตนเองและลูกน้องได้
 7.  Individual Behavior  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้สอดคล้องและร่วมงานกับบุคคลอื่น
 8. Data Structure  ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย
 9. Human Relationship สร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นรอบข้าง
 10. Put the right man in the right job วางคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 11. Personality  มีบุคลิกภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ
 12. Teamwork ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี สร้างทีมที่แข็งแกร่ง
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมหัวหน้างาน, อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี, Data Structure, การพัฒนา 12 ความสามารถหลัก สู่ หัวหน้างานอัจฉริยะ, Action Plan

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด