หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 5S for Productivity & Improvement

รหัสหลักสูตร: 65926

จำนวนคนดู 938 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร  5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 5S for Productivity & Improvement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทําให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้คือการทําให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน

         การดําเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทําด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย การดําเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกําหนด และสิ่งสําคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจําเป็น และสําคัญเพื่อให้พนักงานดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทําให้บริษัท ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร นําไปสู่โครงการอื่นๆ ที่สามารถต่อยอดจากกิจกรรม 5ส ได้เช่น KAIZEN , TQM , QCC , 7 Waste, TPM และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสํานึกและการหาวิธีการทํากิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในการทํางาน
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกําไรให้กับบริษัท
  3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทํา
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทํากิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็นกลุ่ม
  7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส.อย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของ 5ส ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น TPM, KAIZEN, QCC

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม แบ่งเป็ น 5 ช่วง

   1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางาน

             เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจําเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กรและลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

   2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดําเนินโครงการ

             เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย

   3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ

             เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนํากิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดําเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่ง  

                                       เสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

   4. การทํา 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ 

             เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทําเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทํามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของ

                                      บริษัท

   5. การประยุกต์ใช้ 5ส ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ 

              เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานของกิจกรรม SGA, TPM, KAIZEN, QCC และกิจกรรมเพิ่มคุณภาพในองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่วมอื่น ๆ

กําหนดการ

09.00 - 09.15 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม

                                    - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกันของผู้เข้าอบรม

09.15 - 10.30 น. : 1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางาน

                                    - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

                             2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

                                     - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

                                     - อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก สะสางสะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย

10.30 - 10.45 น. : พักเบรก

10.45 - 12.00 น. : 3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ

                                     - อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และ

                                       วิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

                                       Workshop 1 : การสร้างมาตรฐาน 5 ส ในพื้นที่การทำงานและข้อดีของการใช้ 5ส ในพื้นที่การทำงาน

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 13.10  น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                      - กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้าอบรมก่อนเข้าเนื้อหาช่วงบ่าย

13.15 - 14.30 น. : 4. การทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

                                      - อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน 

                                        ละของบริษัท

                            5. การประยุกต์ใช้ 5สในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ

                                      - อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของ

                                        หน่วยงาน และของบริษัท 

                                      - อธิบายถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานของกิจกรรม SGA,TPM,KAIZEN,QCC และกิจกรรมเพิ่มคุณภาพในองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่วมอื่นๆ

                                      - แสดงตัวอย่างการทำกิจกรรม 5ส. ของหน่วยงาน และของบริษัทต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จ

                                      Workshop2: แนวคิดการทำ 5ส ผ่านกิจกรรมและรูปภาพต่างๆ 3 กิจกรรม

                                      - เปิดวีดีโอตัวอย่างการทำงานเป็นทีม

14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

14.45 - 16.00 น. : 5ส กับการทำงานเป็นทีม 

                                      - Workshop3: 5ส. อันทรงพลัง (ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระดมสมอง เพื่อดำเนินการจัดการกับสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าให้เกิดประสิทธิภาพ)

                                         **ระหว่างการอบรมจะมีกิจกรรมย่อยกระตุ้นและฝึกคิดในการทำ 5ส. ทุกบทเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 5S for Productivity & Improvement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน, 5S for Productivity & Improvement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด