เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ Career path Technic

รหัสหลักสูตร: 65979

จำนวนคนดู 739 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ  Career path Technic
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การจัดทำเส้นทางอาชีพ Career path เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ผู้ปฏิบัติงานล้วนต้องการทราบแนวทางการเติบโตในสายอาชีพ และความก้าวหน้าในองค์การ หากองค์การมีการจัดทำเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และมีการสื่อสารไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง พนักงานได้รับทราบแนวทางการเติบโตและพัฒนาตนเองขึ้นไปในระดับต่างๆ ในองค์การ จะสามารถลดอัตราเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานจากการลาออกไปองค์กรอื่น ยิ่งไปกว่านั้น การจัดทำระบบ Career path ในองค์การ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความผูกพัน ( Engagement ) รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสู่องค์การ


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เข้าใจ Career Development และ Career Path

     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการและเทคนิคการจัดทำ Career path

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ จัดทำ Career path ในหน่วยงานตนเองได้


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Check in

     1. ความเข้าใจใน Career Development และ Career Path

     2. ความจำเป็นของและประโยชน์ของการการจัดทำ Career Path ในองค์การ

     3. รูปแบบ Career path ในรูปแบบต่างๆ

               1) Traditional Career path

               2) Dual Career path

               3) Network Career path

     4. Job Description and Job Specification ต่างกันอย่างไร

Workshop : My Career, My Path

     5. เทคนิค แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ Career path ซึ่งเชื่อมโยงกับ Competency

               •การศึกษา Org Chart

               •การวิเคราะห์งาน Job Analysis

               • การวิเคราะห์ความสามารถในงาน Job Competency

               •การจัดกลุ่มงาน Job family

Workshop การออกแบบ Career path และนำเสนอ

     6. ทบทวนหลักการจัดทำ Career path

     7. แนวทางการนำ Career path ไปใช้ และสื่อสารในองค์กร

สรุปประเด็นการเรียนรู้เทคนิคการจัดทำ Career path

Check out

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation,Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้

สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • เจ้าหน้าที่แผนก HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career path ในองค์การ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ Career path Technic
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ, Career path Technic

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด