หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 66230

จำนวนคนดู 1342 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ  (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุ (Spare Part Inventory Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าประเภทวัสดุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งวัสดุให้ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในคลังสินค้าวัสดุก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานได้ และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้าวัสดุ การจัดการคลังสินค้าวัดสุจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน รวมถึงการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุ (Spare Part Inventory Control) ซึ่งต้นทุนสินค้าคงคลังวัสดุเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังวัสดุมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังวัสดุบริการให้กับผู้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการอยู่เสมอ สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังวัสดุให้ต่ำอย่างเหมาะสม และเพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้อีกด้วย          


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคลังสินค้าวัสดุ (Spare Part) และสามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้าวัสดุได้

   2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุจำนวนมาก

   3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าประเภทวัสดุในคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

   4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังวัสดุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

   5. สามารถเติมเต็มสินค้าคงคลังวัสดุได้ทันเวลาและอย่างเพียงพอ และสามารถจัดเก็บสินค้าวัสดุได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า

   6. เพื่อลดเวลา Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร

หัวข้อการอบรม วันที่ 1 เวลา 09.00-16.00 น.

1. หลักการพื้นฐานการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

    - การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) และการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

   - ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารสินค้าคงคลัง

   - ระบบการบริหารคลังสินค้ากับบริหารสินค้าคงคลัง

   - ประเภทของสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุ อุปกรณ์

   - การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

2. การวิเคราะห์ความสำคัญของสินค้าคงคลังวัสดุ

   - การวิเคราะห์สินค้าคงคลังวัสดุด้วยแนวคิด ABC Analysis

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความถี่ในการใช้ (FSN Analysis)

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามมูลค่าราคา (HML Analysis)

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามระยะเวลาในการส่งมอบ (SDE Analysis)

หัวข้อการอบรมวันที่ 2 เวลา 09.00-16.00 น.


1. การวางแผน ควบคุม และการคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

    - การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting)

    - การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อซ้ำ (Re-Order Point: ROP) และการคำนวณ

    - การคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) และข้อจำกัด

    - สินค้าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) และปริมาณที่เหมาะสม

    - วิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

    - ดัชนีชี้วัดการดำเนินงานการบริหารสินค้าคงคลัง (KPIs) และการวิเคราะห์

    - เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนมีส่วนร่วม

    - กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง


วิธีการสัมมนา

การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการอบรม
---  2 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น. ---

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง
  • เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ 
  • ฝ่ายคลังสินค้าวัสดุ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าวัตถุดิบ 
  • ฝ่ายจัดซื้อ 
  • ฝ่ายผลิต 
  • ฝ่ายวางแผนการผลิต 
  • ฝ่ายซ่อมบำรุง 
  • วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประส, Spare Part Inventory Management, อบรม คลังสินค้า, อบรม สินค้าคงคลัง, อบรม spare part, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด