การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์การ ( Managing Employee Behavior Diversity in organization )

รหัสหลักสูตร: 66236

จำนวนคนดู 668 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์การ ( Managing Employee Behavior Diversity in organization )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        สังคมโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่ไร้พรมแดน ทำให้องค์การต่าง ๆ ต้องพยายามปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอันฉับพลัน ( Disruption) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งหากมองย้อนกลับไป หลายองค์การเลือกที่จะปรับตัวโดยการมุ่งเข้าสู่ความเป็นระบบสากลมากขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ แต่หลายองค์การกลับประสบปัญหาในการบริหารงานจัดการกับพนักงาน เพราะพนักงานบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ โดยเฉพาะองค์การเอกชนที่ประสบปัญหาด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานในบริษัท ความหลากหลายในองค์การส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural diversity) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลรวมไปถึงผลการดำเนินงานขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน นิสัย พฤติกรรม วัฒนธรรมของพนักงาน ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการทำงานของบุคคล หากวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน ย่อมทำให้ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน แตกต่างกันด้วย ดังนั้นการจัดการความหลากหลาย เพื่อลดความขัดแย้งของพนักงาน (Cultural conflict) รวมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถกำหนดแนวทางการบริหารเพื่อนำพาองค์การให้ไปสู่เป้าหมาย และสามารถบริหารบุคคล(พนักงาน)ภายในองค์การให้อยู่อย่างมีความสุข และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ การใช้วิธีการอบรมในหลักสูตรนี้ จะช่วยทำให้บุคคล(พนักงาน)เกิดความพึงพอใจและความกระตือรือร้นมากขึ้น  อาจสรุปได้ว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบุคคลเป็นจุดสำคัญในการกำหนด พฤติกรรมต่าง ๆ ของพนักงานภายใต้กฏปฏิบัติขององค์การ การทำงานในองค์การโดยเฉพาะองค์การภาคเอกชนที่เน้นประสิทธิภาพ และการแข่งขันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและและความเข้าใจด้านพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งองค์การเอกชนในประเทศไทยปัจจุบัน มักปรากฏในรูปแบบองค์การอุตสาหกรรมบริการ เช่น อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเงิน เป็นต้น


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

   1. การบริหารตนเอง/หัวหน้างาน

           - ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ
           - 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ
           - การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด
           - การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง
           - ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุ วิธีแก้ไขปัญหาแบบนักบริหาร
           - ทักษะด้านภาวะผู้นำขั้นสูงและเรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของพนักงาน
           - เพิ่มศักยภาพเพื่อการเป็นผู้ช่วยเหลือแบบที่ปรึกษา
           - การบริหารเวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
           - การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน
           - เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
           - Workshop : การบริหารโครงการ/งานในกระบวนการที่ตนเองดูแล

   2. การบริหารบุคคล/ทีมงาน

           - ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท
           - ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ
           - เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
           - กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน
           - เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาพิชิตใจ ขจัดข้อโต้แย้ง
           - การมองและคิดเชิงกลยุทธ์
           - Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ
           - การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน
           - วิธีการแก้ปัญหาเมื่อโครงการ/งาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
           - Workshop : การบริหารโครงการ/งานในกระบวนการที่ตนเองดูแล

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้บริหาร
• ผู้จัดการ
• หัวหน้า
• ผู้นำทีม
• Management trainee
 

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์การ ( Managing Employee Behavior Diversity in organization )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างใน, Managing Employee Behavior Diversity in organizati

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด