กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ( HR Law for Supervisor )

รหัสหลักสูตร: 66520

จำนวนคนดู 1043 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน  ( HR Law for Supervisor )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม :
   1.  เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
   2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
   3.  เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรักษามาตรฐานทางวินัยและลดปัญหาการฝ่าฝืนวินัยได้
   4.  เพื่อให้สามารถใช้มาตรการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักกฎหมาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :
ช่วงเช้า : 09.00 – 12.00 น.
     1.  หลักกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
                -    หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หัวหน้างานต้องรู้
                -    สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ
                -    ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประเภทต่างๆ
                -    หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การทดลองงาน การโอนย้าย และเลื่อนตำแหน่ง
                -    อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้างานในการกำหนดวันเวลาการทำงาน วันหยุด และวันลา
                -    ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน การเลิกจ้าง การลาออก และเกษียณอายุ
ช่วงบ่าย : 13.00 – 16.00 น.
     2.  การดำเนินทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
                -    บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการจัดการดูแลด้านวินัยในการทำงาน
                -    วินัยในการทำงาน วัตถุประสงค์ ประเภท ขอบเขต และมาตรการทางวินัย
                -    สาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย และแนวทางการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
                -    ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย การสอบสวน หนังสือเตือน และการพักงาน
                -    ความหนักเบาของความผิด และอำนาจในการใช้ดุลพินิจของนายจ้าง
                -    ลักษณะของหนังสือเตือนตามกฎหมาย และการแจ้งต่อผู้กระทำผิดวินัย
                -    ข้อควรระวังในการลงโทษ ความเป็นธรรมและความชอบด้วยกฎหมาย
                -    ความสัมพันธ์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานและวินัยในการทำงาน
                -    การเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากกระทำผิดตามมาตรา 119
                -    หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
รูปแบบการฝึกอบรม         
                -    Group Coaching, Training และ Workshop

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -    ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ( HR Law for Supervisor )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน, HR Law for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้