การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS )

รหัสหลักสูตร: 66606

จำนวนคนดู 902 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้าง มาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
   2.เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง ความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
   3.เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงานการสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ
   4.เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จ ผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
   1.  การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคน
            -    ลักษณะของคนประเภทต่างๆ
            -    การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคน
            -    ศิลปะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคน
   2.  บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
            -    การจัดการทั่วไป
            -    การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ
            -    การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
            -    การสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
   3.  คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง
            - ภาวะผู้นำ (Leadership)
            - การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
            - ทักษะการสื่อสาร (Communication)
            - ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
            - การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
            - การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
            - ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
   4.  กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
            -    SWOT Analysis
            -    PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
            -    INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques
   5.  วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร
            -    การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผสมผสานความสำเร็จด้วยกระบวนการของหัวหน้างานและสมาชิกของทีมที่มีประสิทธิภาพ
            -    การพัฒนาทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการกระบวนการของหัวหน้างานและสมาชิกของทีมที่มีประสิทธิภาพ
   6.  ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน”
            -    WORKSHOP : ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและการประสานงานด้วยบริหารคนอย่างมีกระบวนการอย่างมีเทคนิค
   7.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
  เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
            - การบรรยาย  
            - กิจกรรม และเกม        
            - การแสดงออก
            - กลุ่มสัมพันธ์    
            - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด