หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง ( Coaching and Mentoring )

รหัสหลักสูตร: 66687

จำนวนคนดู 962 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง ( Coaching and Mentoring )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง เป็นแนวทางการพัฒนาทีมงานอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของทีมงาน โดยมีจุดมุ่งเน้นที่สำคัญก็คือ การเริ่มต้นกระบวนการด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง Coach กับ Coachee ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่กระบวนการของการเพิ่มพูนการเรียนรู้ (สิ่งที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้คือ การใช้คำถาม (Question) และกระบวนการสุดท้ายคือการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือ การติดตามผลและการให้คำแนะนำ (Feedback) อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
     หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง (Coaching and Mentoring) เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้พัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “โค้ชและพี่เลี้ยง” มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชชิ่งและกระบวนการพัฒนาทีมงานรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
   2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
   3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการโค้ชและพี่เลี้ยง ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย


ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
แก้ปัญหา   
     •    ทุกงานมีเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด
     •    หัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหา แต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
     •    ไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรลูกน้อง

     •    ไม่รู้จะพัฒนาลูกน้องอย่างไร


พัฒนา

     •    ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

     •    ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
     •    การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา
   1. Coaching และ Mentoring เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานแต่ละคน
            - เครื่องมือการพัฒนาทีมงานสมัยใหม่
            - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Coaching และ Mentoring”
            - ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง” ในองค์กร
            - คุณสมบัติและความสามารถของ “Coach และพี่เลี้ยง” ที่สำคัญและจำเป็น เช่น การสร้างความไว้วางใจ การฟัง การถาม การสะท้อนกลับ กระบวนการโค้ชชิ่ง เป็นต้น
   2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)
            - การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
            - การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงาน ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)
                    *การโค้ชชิ่ง

                    *การสอนงาน

                    *การให้คำปรึกษาแนะนำ

                    *การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ
   3. กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานประสิทธิภาพสูง วัตถุประสงค์ : เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการโค้ชชิ่งทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
            - กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานด้วย GROW Model
                     *Goals: กำหนดเป้าหมายของการโค้ช
                     *Reality: ทำความเข้าใจสถานการณ์
                     *Option: กำหนดแนวทางพัฒนาที่เป็นไปได้
                     *Way forward: การเลือกแนวทางและการติดตามผลการโค้ช
             - ฝึกปฏิบัติ: กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานด้วย GROW Model ในสถานการณ์ต่างๆ
   4. เมื่อต้องเล่นบทโค้ชและพี่เลี้ยง วัตถุประสงค์ : วิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่คัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการโค้ช สำหรับประเด็นที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาของ Coachee แต่ละท่าน
             - ประเด็นความจำเป็นซึ่งจะต้องพัฒนา สำหรับ Coachee แต่ละคน

             - แผนการโค้ชของ Coach แต่ละท่าน สำหรับ Coachee และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเหมาะสม

             - การติดตามผลการปฏิบัติตาม Coach Plan

             - การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับ Coachee


รูปแบบการฝึกอบรม
             -  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Workshop และ Activity        50%
             -  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                 30%
             -  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                                                               20%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

-    ผู้บริหาร และผู้จัดการ

**เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 20 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง ( Coaching and Mentoring )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธ, ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง, Coaching and Mentoring

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด