สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )

รหัสหลักสูตร: 65660

จำนวนคนดู 9737 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักสูตร: สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )

   เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคลที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ อย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน

   หลักสูตรนี้ ออกแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue) ในการทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กรและพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตนเองให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue) จะช่วยให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร โดยมีหลักแนวคิดของ

   7Q มาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและลงตัว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอีกทั้งยังได้เกิดแรงจูงใจในการทำร่วมกันอย่างมีความสุขและมีจิตสำนึกในการรักองค์กรการสนทนาแบบ Dialogue เป็นการรับฟังวิธีคิด วิธีการให้คุณค่าความหมายของคนอื่นต่อสิ่งที่พูด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อผ่าข้ามพรมแดนแห่งตัวตนไปพร้อมๆ กันด้วยเหตุที่มนุษย์มีความสามารถเฉพาะของอวัยวะรับสัมผัสที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ความสามารถของตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ของมนุษย์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การที่มนุษย์มี ” ใจ ” หรือ “ สัมผัสที่หก ” ทำให้มนุษย์สามารถสัมผัสสิ่งรอบตัวได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าสิ่งมีชีวิตแบบอื่นๆ 

   แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของ Dialogue หลักการของ Dialogue คือ การพูดคุยกันโดยไม่มีหัวข้อ หรือวาระที่ตายตัวล่วงหน้าไม่มีประธาน ไม่เหมือนการประชุมอย่างมีเป้าหมายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน คนในวงสนทนาสามารถพูดอะไรก็ได้ ถามอะไรก็ได้ ส่วนคนอื่นๆ จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้การเข้าไปในวง Dialogue ทุกคนต้องให้ความเคารพต่อบรรยากาศของความสงบปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลาย พูดเรื่องอะไรก็ได้ ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการแนะนำและการตอบคำถามเพราะคำถามที่เกิดขึ้นเป็นคำตอบในตัวของมันเอง นอกจากนี้ Dialogue ไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้งหรือสนับสนุน จนเกิดการปะทะกันทางความคิดอีกประการหนึ่งคือ การฟังให้ได้ยิน โดยไม่พยายามใส่ใจว่า เสียงนั้นเป็นเสียงของใคร แค่กำหนดใจให้รู้ได้ว่าเสียงที่ได้ยินคือ เสียงของกัลยาณมิตรของเราคนหนึ่งที่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังแต่สิ่งดีๆ นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในขณะที่ได้ยินเสียงต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาอาจเป็นเสียงของตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติอาจมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้น วาบขึ้นมาในใจ และความคิดนั้นอาจถูกนำไปใช้ในการเริ่มต้นของการทำอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมในอนาคตก็ได้

   7Q คืออะไร? การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้น จะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยการพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (7Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น โดยที่ 7Q นั้นประกอบไปด้วย

   IQ (Intelligent Quotient )  : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

   EQ (Emotional Quotient) : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

   AQ (Adversity Quotient ) : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

   OQ (Optimist Quotient)   : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

   UQ (Unity Quotient)        : การเป็นบุคคลที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

   CQ (Creativity Quotient) : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ

   PQ (Play Quotient)         : ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

      การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานย่อมทำให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 7Q นั้น จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลังนั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 7Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางของ สุนทรียะสนทนา (Dialogue) และ 7Q เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue) และ 7Q

   4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเองสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการสื่อสารและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลังและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

   1. หลักปฏิบัติ Dialogue

 • ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยิน
 • มีความเป็นอิสระ และผ่อนคลาย
 • ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีผู้นำ และไม่มีผู้ตาม

   2. การจัดการวงสนทนาที่ดี แบบ Dialogue

   3. ใช้หลักของ SPEAKING

   4. S Setting หมายถึง ฉาก สถานที่ และเวลาของการทำ Dialogue

   5. P Process หมายถึง กระบวนการ Dialogue เป็นเรื่องของกระบวนการ (Process Determinism)

   6. E Ends หมายถึง เป้าหมาย Dialogue ไม่อนุญาตให้แต่ละคนนำเป้าหมายส่วนตัวหรือวาระส่วนตัวเข้าไปใช้ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อการฟัง

   7.  A Attitude หมายถึง การมีเจตคติที่ดีต่อคนอื่น มีจิตใจที่เปิดกว้างมีความสุขที่ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากผู้อื่น

   8. K Key Actor หมายถึง คณะทำงานที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน สร้างฉากและค้นหาผู้ที่เหมาะสมจะมานั่งพูดคุยกัน เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะรวมความถึง Facilitator

   9. I Instrument หมายถึง เครื่องมือของ Dialogue คือ จะต้องช่วยลดทอนความเป็นทางการของการใช้ภาษาให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงถ้อยคำแบบพิธีการ

  10. N Norms of Interaction หมายถึงบรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์ซึ่งจะต้องมีความเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของคำพูดและการปฏิบัติ

  11. G Genre หมายถึง ประเภทของการพูดคุย Dialogue ไม่ใช่การพูดคุยแบบพิจารณาถกเถียงหรือโต้แย้งไม่ใช้การบรรยายไม่ใช่การประชุมที่มีประธานทำหน้าที่วินิจฉัย สั่งการ

  12. หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 7Q

 • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
 • บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
 • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
 • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

  13. การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

 • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

  14. การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 7Q

  15. ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  16. Work Shop

 • ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house
 • ระดมสมอง และแชร์ความคิด
ประโยชน์ที่ได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

   2. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางของ สุนทรียะสนทนา (Dialogue) และ 7Q เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

   3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue) และ 7Q

   4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเองสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการสื่อสารและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

   5. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่ เต็มพลังและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue)
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสุนทรียะสนทนา การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในงาน, อบรมDialogue to Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า