หลักสูตร การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (หลักธรรมาภิบาล)

รหัสหลักสูตร: 67377

จำนวนคนดู 321 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (หลักธรรมาภิบาล)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ในการทาธุรกิจในยุคปัจจุบันผู้บริหารจะต้องดาเนินจะต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ชุมชน คู่แข่งขัน การบริหารงานต้องคนึงถึงในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรม ต้องรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในภาย ผู้บริหารจะต้องบริหารงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบ ช่วยลดความเสี่ยงให้กับองค์กรได้เป็นอย่างด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารสาหรับการปฏิบัติติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร

2. เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารให้อยู่ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กฎหมายสาหรับการดาเนินการทางธุรกิจ

2. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

3. กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจสาหรับผู้บริหารกรอบการดาเนินงาน

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

5. บทบาทสาคัญการบริหารงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

7. มาตรการของสานักงานปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

8. มาตรการขององค์การสหประชาชาติ

9. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านคอรัปชั่น

10. กฎหมายธุรกิจของผู้ประกอบการ

11. กฎหมายแรงงาน

12. กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม

13. กฎหมายโรงงาน

14. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

15. กฎหมายเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร

16. กิจกรรม ถาม-ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (หลักธรรมาภิบาล)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน, การบริหารความเสี่ยง, กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ, อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านคอรัปชั่น, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายโรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด