พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี (Coaching Skills for TEAM Management)

รหัสหลักสูตร: 66346

จำนวนคนดู 1110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี  (Coaching Skills for TEAM Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลัการ แนวคิด เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการโค้ชสมาชิกในทีม และประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหาของการสอน รูปแบบการสอนพร้อมเทคนิคต่างๆ ให้ตรงกับวิธีการปฏิบัติงาน และสมรรถณะความรู้ ความสามารถสู่ความสำเร็จของทีมงาน
   3. เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ แนวความคิด และกลยุทธ์การโค้ชทีมได้มีประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา    
   1. การเตรียมความพร้อมของโค้ชก่อนลงสนามและเวทีกับทีมงาน
           - คำจำกัดความ Teaching, Training, Coaching, Counseling, Mentoring
           - การเรียนรู้และเข้าใจการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
           - การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน
           - การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
           - การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน
           - การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอน
           - การเตรียมตัวของผู้สอน
           - การบริหารเวลาการสอน
           - ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของผู้สอน
        WORKSHOP : ทำประเมินผลทักษะรายบุคคลด้วยการทำแบบทดสอบศักยภาพภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)  7 ด้าน และวิเคราะห์จุดเด่น จุดปรับปรุงของตนเองก่อนลงมือการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน
               1.1. ภาวะผู้นำ (Leadership)
               1.2. การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
               1.3. ทักษะการสื่อสาร (Communication)
               1.4. ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
               1.5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
               1.6. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
               1.7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
   2. การปรับ Mindset กับแนวทางการโค้ช เพื่อพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ
            - สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเอง (Motivation)
            - สร้างรูปแบบแก้ปัญหาด้วยผลงานที่ดีที่สุด (Way to Better Results)
            - ปรับสไตล์การโค้ชของตนเองให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ (Coaching Model)
   3. ทักษะการโค้ชสู่การสอนให้ทีมงานประสบผลสำเร็จ
            - ทักษะการสร้างสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Build Rapport & Build Trust)
            - ทักษะการฟังแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Listening)
            - ทักษะการใช้คำถามแบบ 5W-1H (5W-1H Questioning)
            - ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
            - ทักษะการให้คำแนะนำ ปรึกษา และชี้แนะ (Counseling)
   4. ฝึกทักษะการออกแบบการสอน และขั้นตอนการโค้ชแบบมืออาชีพ
            - การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการสอนในแต่ละครั้ง
            - การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง
            - การประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อน ระหว่าง และหลังการโค้ช
            - การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน
        WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการเลือกเทคนิคการสอน ให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ การวัดผลได้ตรงตามเป้าหมาย ตามสไตล์ ADDIE MODLE
   5. การเลือกใช้เทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ของโค้ชให้เหมาะกับโค้ชชี่
            - การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture)
            - การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)
            - การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
            - การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
       WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานและกิจกรรมแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับการนำไปใช้งานจริง ณ จุดปฏิบัติงาน
   6. การพัฒนาทีมงานตามสมรรถภาพด้วยกระบวนการโค้ช
            - สร้างความท้าทายและการสนับสนุนให้ทีมไปสู่ความสำเร็จ  
            - พิจารณาสมรรถนะให้ตรงตามความรู้ ความสามารถด้วยความเต็มและยินดี
            - พัฒนาวิธีการโค้ชให้เหมาะสมและลงตัวตามโมเดล 2T-3C (Training/Teaching/Coaching/Consulting/Counselling)
            - ลงมือดำเนินการ/ตรวจติดตามความสำเร็จให้สอดคล้องสมรรถณะ  
   7. ข้อพีงระวังและควรปฏิบัติของการโค้ชกับการบริหารทีมที่ดี
            - ต้องเอื้ออำนวยให้การสอนงานสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
            - เป็นสถานการณ์จริงและบุคลากรกำลังปฏิบัติงานอยู่
            - เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
            - ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอนจากของตัวเอง (Tacit Knowledge) แปลงเป็นเนื้อหาและแนวทางการสอนงาน (Explicit Knowledge)

            - Q&A แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติระหว่างการอบรม-สัมมนา    

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

            - การบรรยาย     

            - กิจกรรม และเกม      

            - การแสดงออก

            - กลุ่มสัมพันธ์   

            - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี (Coaching Skills for TEAM Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี, Coaching Skills for TEAM Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้