สัมมนาอบรม โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน

หลักสูตรอบรม สำหรับธุรกิจโลจิสตกิส์ และ อบรมการพัฒนาระบบซัพพลายเชน
ดูหมวดหมู่ย่อย สัมมนาอบรม โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน
20 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Transportation...

ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้านับเป็นต้นทุนที่สำคัญ
  • 570x450 banner
  • 570x450 banner