การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Inspiration for Success)

รหัสหลักสูตร: 65719

จำนวนคนดู 2998 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Inspiration for Success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคลที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข”ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน


วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

    5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมรวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

    6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลังและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   1. เพราะอะไรถึงต้องมีแรงบันดาลใจ

        ○ องค์ประกอบที่สำคัญของแรงบันดาลใจ ในการทำงานของพนักงาน

        ○ ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ

        ○ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน

        ○ ทฤษฎีการจูงใจ Theories of Motivation

        ○ ทฤษฎีการจูงใจ ของ Maslow

   2. การสร้างขวัญแรงจูงใจ และวินัย ในสถานประกอบการ

        ○ วินัย และคุณธรรมในการทำงาน

        ○ ทัศนคติสำหรับพนักงาน (Employee Attitude)

        ○ การสร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) ในการทำงาน

   3. จิตสำนึกในการทำงาน (Work Awareness) และจงรักภักดีต่อองค์กร

   4. แรงบันดาลใจในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

        ○ ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

        ○ องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

        ○ ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง

        ○ เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

        ○ วิธีทำงานอย่างมีความสุข

        ○ สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

        ○ การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

        ○ เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง

        ○ วิธีการสร้างแนวคิดใหม่จากแรงบันดาลใจ

        ○ เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

    1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

    2. ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กรรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

    3. ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

    4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

    5. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมรวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

    6. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลังและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Inspiration for Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน, อบรมInspiration for Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด