อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effectiveness QCC activity ) - อบรมออนไลน์

รหัสหลักสูตร: 66056

จำนวนคนดู 2697 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร  การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ  ( Effectiveness QCC activity ) - อบรมออนไลน์
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบทบาทสําคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธีเช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนํามาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็น ระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้จิตสํานึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนได้นั่นเอง


          หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้ของการทํากิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของการทําระบบ TQM (Total Quality Management) ตั้งแต่เรื่องของ คุณภาพในการทํางาน การค้นหาปัญหา การทํางานเป็นทีม องค์ประกอบของการดําเนินกิจกรรม ขั้นตอนต่างๆ รวมไปจนถึงการนําเสนอผลงาน ซึ่งหลักสูตรได้ถูกออกแบบ Workshop ให้เข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการรวมกลุ่มไปจนถึงขั้นตอนทั้ง 7 ของการทํา QC Story ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังการฝึกอบรม


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกําไรให้กับบริษัท

   2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools

   3. เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้

   4. เพื่อสร้างแนวคิดในการดําเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ

   5. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

   6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

   8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็นกลุ่ม

   9. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

  10. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กําไร และรายได้

   2. การลดต้นทุนการผลิต จากการทํางานประจําวัน

   3. ปัญหาของการทํางานตามหลักการ 4M เพื่อใช้ในการทํากิจกรรม

   4. ความหมายของคุณภาพในปัจจุบันและความอยู่รอดขององค์กร

   5. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ QCC

   6. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา

              6.1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)

              6.2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)

              6.3. ผังการกระจาย (Scatter diagram)

              6.4. ฮิสโตแกรม (Histogram)

              6.5. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

              6.6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)

              6.7. กราฟต่าง ๆ (Graph)

   7. เทคนิคการทํา QC Story 7 ขั้นตอน ให้ถูกต้องสมบูรณ์

             7.1 จัดตั้งกลุ่มและค้นหาหัวข้อปัญหา

             7.2 สํารวจสภาพปัจจุบัน

             7.3 วางแผนกิจกรรม

             7.4 วิเคราะห์สาเหตุ

             7.5 กําหนดแผนการแก้ไขและดําเนินการตามแผน

             7.6 ตรวจสอบผล

             7.7 กําหนดมาตรฐาน/จัดทํารายงาน

   8. องค์ประกอบและหน้าที่ที่สําคัญของกลุ่มกิจกรรม QCC

             8.1 หัวหน้ากลุ่ม

             8.2 เลขานุการกลุ่ม หรือผู้ประสานงานกลุ่ม

             8.3 สมาชิกกลุ่ม

             8.4 ที่ปรึกษากลุ่ม

   9. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ด้วย PDCA

Workshop เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทํากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

  

รูปแบบการสัมมนา

   1. การบรรยาย 60 %

   2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม 30%

   3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ่

   1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC Storyอย่างถูกต้อง

   2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

   4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

   5.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effectiveness QCC activity ) - อบรมออนไลน์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการดําเนินกิจกรรมกล่ม ุ QCC อย่างมีประสิทธิภาพ, ความหมายของกิจกรรม QCC, อบรม การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ, อบรมออนไลน์ กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ, หลักสูตร QCC กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ, อบรม การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า