หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร

รหัสหลักสูตร: 66091

จำนวนคนดู 1979 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ 14 ประเภทกิจการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
          ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อส่งเสริมงานทางด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ บริษัทจึงต้องจัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร ให้กับผู้บริหารทุกท่านในองค์กรของท่าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านความปลอดภัย บทบาทและหน้าที่ของจป.บริหาร การจัดการด้านความปลอดภัยและการนํามาประยุกต์ใช้ภายในสถานประกอบการ
 
วัตถุประสงค์การอบรม
  1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
  2. เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกําหนดไว้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

วันแรก

     หมวด 1 การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
                     -  แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
                     -  บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
     หมวด 2 กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
                     -  การบริหารกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของกระทรวงแรงงาน
                     -  สาระสําคัญของกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการนํากฏหมายสู่การปฏิบัติ

วันที่สอง

     หมวด 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                     -  แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                     -  แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
                     -  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                     -  การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
                     -  ทําแบบทดสอบหลังอบรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  พนักงานระดับบริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด