บริหารจัดการลูกน้องอย่างมืออาชีพ ( Situational Leadership )

รหัสหลักสูตร: 66158

จำนวนคนดู 591 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
บริหารจัดการลูกน้องอย่างมืออาชีพ  ( Situational Leadership )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรจ็อบคนดี  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรมสัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

     2. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง ความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน

     3. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

     4.เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จ ผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวหน้างาน ผู้นำและภาวะผู้นำ

         - เข้าใจเกี่ยวกับ “หัวหน้างาน” “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”

         - ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

2. การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคน

         - ลักษณะของคนประเภทต่างๆ

         - การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคน

         - ศิลปะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคน

3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

4. ทักษะที่จำเป็นหัวหน้างานในการบริหารจัดการ “งาน” และ “คนทำงาน”

กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง

5. กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ (Situational Management)

6. วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

        - การพัฒนาความเป็น “ผู้นำ”ที่ผู้บริหารและลูกน้องคาดหวัง

        - การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผสมผสานความสำเร็จ

        - การพัฒนาทักษะการจูงใจและจิตวิทยาโน้มน้าวใจลูกน้อง

        - การพัฒนาทักษะการสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาที่ดี

        - การพัฒนาการเป็น“โค้ช” ที่มิใช่ผู้สั่งการ

        - การพัฒนาทักษะการบริหารคน

        - การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

        - การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ

7. ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน”

        - WORKSHOP : ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการเรียนรู้ : การติดต่อและการสื่อสารในสำนักงานแบบ ICME

        - Inform Communication

        - Control Communication

        - Motivation Communication

        - Emotional Communication

        - WORKSHOP : การโค้ช การสอนงานให้ลูกน้องเข้าใจและทำงานได้อย่างถูกต้อง

แนวทางการเรียนรู้ : การสอนงานและแนะนำงานกับลูกน้องให้ได้ประสิทธิผล

        - ต้องมีความเป็นผู้สอนงาน

        - ต้องมีการวางแผนการสอน

        - ต้องมีการชี้แนะ ทบทวนการทำงาน

        - ต้องการมอบหมายงานให้ลูกน้องทำ

        - ต้องมีการประเมินและการติดตามผล

        - WORKSHOP : การทำงานเป็นทีมด้วยบริหารคน และกระบวนการอย่างมีเทคนิค

แนวทางการเรียนรู้ : การทำงานแบบเครือข่ายประเภทต่างๆ อาทิ

        - Circle Model

        - Wheel Model

        - Chain Model

        - The Y Model

        - WORKSHOP : การให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกน้องอย่างสร้างสรรค์

แนวทางการเรียนรู้ : การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

        - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)

        - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)

        - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

แนวทางการเรียนรู้ : การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

        - การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)

        - การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)

        - การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)

        - การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเด็นตอบคำถาม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

        - การบรรยาย 

        - กิจกรรม และเกม 

        - การแสดงออก   

        - กลุ่มสัมพันธ์ 

        - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร บริหารจัดการลูกน้องอย่างมืออาชีพ ( Situational Leadership )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารจัดการลูกน้องอย่างมืออาชีพ, Situational Leadership

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน