หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Basic & Advance International Material Data System (IMDS) หลักสูตร 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 67189

จำนวนคนดู 460 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Basic & Advance International Material Data System (IMDS) หลักสูตร 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วนอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทจะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเองอาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอเพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนคือ SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายได้ประกาศควบคุมหรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมไฟฟ้าดังนั้นทุกโรงงาน/บริษัทไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งจำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลวัตถุดิบข้อมูลสารเคมีเข้าไปในระบบ IMDS และดำเนินการส่งให้คู่ค้าของตนแต่ปัญหาคือผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดในกลุ่มประเทศทาง EU / Asia และข้อกำหนดในระบบ IMDS หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิตห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

      ผู้รับช่วงผลิตจะต้องแนบข้อมูล IMDS Report ในเอกสาร “อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)” เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะนั่นหมายถึงองค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันทีและทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

      หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดของกฎหมายด้านการควบคุมสารปนเปื้อน SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 ในผลิตภัณฑ์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในระบบ IMDS เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกข้อมูลในระบบ IMDS และจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง
  5. เพื่อให้เข้าใจหลักการและการดำเนินการด้านการจัดการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายของอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์


หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 เนื้อหาหลักสูตร : Basic International Material Data System (IMDS) Training

•หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

    ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

    ข้อกำหนด Carbon Footprint for Product : CFP

    ข้อกำหนด Carbon Footprint for Organization : CFO

    ข้อกำหนดการจัดการควบคุมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ISO 50001

•หลักการและข้อกำหนดในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

•End of Life Vehicle (ELV)

    ELV Annex II / ELV Waste packaging waste

    RoHs 1.0 / 2.0

    REACH ( Annex VI/ XV / XIV / XVII / SVHC )

•ข้อกำหนดสารกันความชื้นซิลิกาเจลหรือ DMF

•ข้อกำหนด PFOS / PFOA / 76/769/EC

•ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOC เพื่อยื่นขออนุมัติ

•การดำเนินการวางระบบ QMS การควบคุมสารปนเปื้อนในองค์กร

•การดำเนินการควบคุม SOC กับผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers)

•การจัดทำ Flow chart การจัดการความผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่อง SOC

•การทบทวนระเบียบปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้าน SOC ระหว่างลูกค้า และ Suppliers

•บทบาทหน้าที่การดำเนินการและความสำคัญของแต่ละส่วนงาน

•การดำเนินการควบคุมตรวจและทดสอบ SOC ภายในและภายนอกองค์กร

•การควบคุมผู้ส่งมอบวิธีการดำเนินการกรณีที่ผู้ขายไม่ให้เข้าไปตรวจประเมิน

•การดำเนินการ Audit Suppliers ด้าน SOC

•การจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนตามมาตรฐานสากลเพื่อยื่นอนุมัติ

•ข้อกำหนด 3 R (Reuse / Recycle / Recovery )

1. History and background of the IMDS

   •Introduction into the IMDS

   •Registration of a company in the IMDS

   •The European End-of Life Vehicles Directive (ELV)

   •The Restriction of Substance control for automotive industry.

   •Data flow from senders to recipients and data visibility

   •IMDS-guidelines at a glance

2. The IMDS System & Definitions

   •System access and Administration

   •Basic & Complete System Functionality

   •Security concept and confidentiality

   •Material data sheet (MDS) and modules

   •Basic substances list, GADSL and SVHC in the IMDS

   •Process chemicals in IMDS

   •Flat-Bills-Of-Material (FBOM)

   •Components, sub-components, materials, basic substances

   •Modules, product tree structures, nodes

3. Material Data Sheet ( MDS ) & Exercise

   •Material data sheet (MDS) and modules

   •MDS / Module Ingredient Tree Structure

   •Creating, Modifying, and Submitting a MDS

   •Customer Data Quality Standards

   •Proprietary Information Handing

   •Creation of tree structures

   •Creation and integration of own data

   •Check and integration of received supplier data

   •Check and integration of published data

   •Usage of jokers

   •Internal check routines

   •Material Substance Check

4. Process & Other Functions ( Exercise )

   •Application ID Codes, Recyclate Data, And Parts Marking

   •Sent / Received Functions

   •Accepting / Rejecting a MDS

   •Copy and New Version Functions

   •Create Copy ( Copy ), Create Module

   •MDB-actions (internal release, send, publish, propose, for-Ward )

5.IMDS Management & Strategy

   •Supply Chain Management

   •Internal Organization and Data Management

   •Approach to Implementation

   •Data Needs / System Requirements

   •The Future of IMDS

Work Shop + ถามตอบ


วันที่ 2 เนื้อหาหลักสูตร : Advance International Material Data System (IMDS) Training

1. IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization

   •Client Manager Administration Functions

   •New User Setup ( IMDS Team - Roles and responsibilities ), Password Reset, Editing

   •Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource

   •The role of IT Solutions in IMDS

   •Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units ?

   •Function of a client manager and contact person

   •Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units ?

2. Management of Data Received by Suppliers

   •Establishing Data Quality Standards

   •Review / Analysis of Data Inflowing

   •Identification of Problematic Data

   •Supplier Communication

   •Data Tracking Methods

   •Establishing tracking and management systems for your suppliers

   •IMDS Check Function

   •How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data

   •Processing Suppliers Submissions - Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs

3. Advance Data Entry Functions

   •Time - Saving Techniques

   •Internal Data Libraries

   •MDS Request Functionality

   •Needs for New Submissions

   •Analyzing Data for REACH SVHCs

   •Using the MDS Request function in IMDS

4. Material and Restricted Substance Issue

   •Global Automotive Declarable Substance List ( GADSL ) List

   •of Restricted Substances and Declarable Substance

   •OEM IMDS Requirement and acceptance criteria

   •IMDS Data Recommendations

   •ELV Annex II Exemptions

   •Reporting a printed Circuit Board in IMDS ( Using Generic published part data from the IMDS

   •Steering Committee )

   •ELV Annex II Exemptions

5. IMDS Management Issue

   •Implementing IMDS

   •Integrating IMDS into Quality Programs

   •Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards

   •Data Needs / System Requirements

   •Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content

   •Supply Chain Management

Work Shop + ถามตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Basic & Advance International Material Data System (IMDS) หลักสูตร 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบข้อมูลวัสดุสากล, IMDS, การควบคุมสารปนเปื้อน, มาตรฐาน ISO 22628

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด