หลักสูตร กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพื่อลด Turnover ( Employee Engagement to Reduce Turnover)

รหัสหลักสูตร: 67158

จำนวนคนดู 671 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพื่อลด Turnover ( Employee Engagement to Reduce Turnover)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ความสำคัญของหลักสูตร

     เป็นที่ตระหนักดีว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งการบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

     การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อให้ทีมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และมีความผูกพันต่อองค์กรเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะและความสามารถในการจูงใจให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร กระตุ้นให้เกิดความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ลดอัตราการลาออกของบุคลากร รวมทั้งมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่
 2. เพื่อเรียนรู้แนวคิดสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถปรับใช้ในธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ (Relation) เปิดใจและยอมรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลดอัตราการลาออกของบุคลากร นำไปสู่การสร้างความผูกพันในระยะยาว (Engagement) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา
1 Disruption Technology กับความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

   - เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางกระแสของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่

 •  Disruption Technology คืออะไร
 •  Disruption Technology ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงงานทรัพยากรมนุษย์
 •  Disruption Technology ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง
 •  เรียนรู้ที่จะอยู่รอด HR ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

2บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

   - เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

   - เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

   - เข้าใจความเกี่ยวเนื่องในงานด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้จัดการหน่วยงาน (Line Manager) และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

 •  บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

3 Employee Engagement ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร...ทำไมต้องสร้าง??

- เข้าใจแนวคิดในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

 •  ความผูกพันต่อองค์กร..ทำไมต้องสร้าง???
 •  ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักและแรงดึงให้พนักงานอยู่หรือไปจากองค์กร
 •  บทบาทของ HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

4กระบวนการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

   - เรียนรู้กระบวนการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

   - เรียนรู้แนวทางการนำหลักการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

 •  เครื่องมีการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 •  กระบวนการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 •  กลยุทธ์และข้อความระวังในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 •  Key Success ในการสร้าง Employee Engagement


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 •  กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 50%
 •  แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา 30%
 •  การบรรยาย 20%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
 2. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือการบริหารความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และสามารถนำมาใช้สร้างความผูกพันของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในกรสร้างความสัมพันธ์ (Relation) เปิดใจและยอมรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การสร้างความผูกพันในระยะยาว (Engagement) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต
 4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพื่อลด Turnover ( Employee Engagement to Reduce Turnover)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Turnove, Employee Engagement, Key Success, บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักและแรงดึงให้พนักงานอยู่ห, บทบาทของ HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต