TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity

จำนวนคนดู 50 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
TOP 12 Courses 2018  หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย”  Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ

ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะ ทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การประชุม,การเสนอขาย,การทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือกว่าคนอื่น และการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
9.00−10.30

อ.กาญจนา

· กิจกรรมละลายพฤติกรรม

· กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

· ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

· Charm­ing Per­sonal Analysis

 ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

10.30−10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45−12.00

อ.กาญจนา

· ประเภทของบุคลิกภาพ

· แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

· การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

· การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

· Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)

12.00−13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00−14.30

อ.ธนภัทร

· กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”

· ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

· Smart Tips

· จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร

(CRM, CEM, CE ‚ERM)

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

14.30−14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45−16.00

อ.ธนภัทร

· Lis­ten­ing & Speak­ing Technique

 รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ

 ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ

 องค์ประกอบของความสำเร็จ

· พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ

· เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)

· กิจกรรม Focus In The Target<Team Work>

Course Out­lined สงวนลิขสิทธิ์ โดย 2 กูรู ห้ามผู้ใดคัดลอก

หรือดัดแปลงเนื้อหา โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

วิทยากร
อาจารย์ กาญจนา คล่องอนันต์

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดูดีอย่างมีเสน่ห์,นักเขียน,ผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่

อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK) ที่ปรึกษาด้านการขายและบริการ

มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ‚การขาย และ พิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4G (Employee Relations for Employee Engagement 4G รุ่นที่ 6
4000บาท
หลักสูตรที่ 2 GURU ของ HR โคจรมาพบกัน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กรด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ
3900บาท
ผู้นำในงานบริการจะต้องรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความผูกพันทางใจของทีมงาน การสอนงาน การสร้างจิตบริการ และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับการบริการให้มีคุณภาพสูงสุด
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพ
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skill)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (HR Tools & Tricks for Non HR) รุ่นที่ 2
4000บาท
การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเรื่องเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรของท่าน
เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Mind-Mapping)
3900บาท
วิธีการคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการที่แหลมคมที่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้
การออกแบบระบบบริหารผลงาน (PMS) ด้วย KPI และ Competency
3900บาท
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Professional Competency Setting)
2900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency)อย่างถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้ได้จริง
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มี