หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะหัวหน้างาน (SUPERVISORY DEVELOPMENT SKILLS)

รหัสหลักสูตร: 67266

จำนวนคนดู 531 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะหัวหน้างาน (SUPERVISORY DEVELOPMENT SKILLS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กรและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร
 2. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพต้องค้นหาและพัฒนาตนเองความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงานและลูกน้องอย่างเข้าใจพร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
 3. เพื่อพัฒนา 7 ทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพวิธีการคิดหลักการสื่อสารการจูงใจการประสานงาน การสอนงานการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จผสมผสานหลักการบริหารการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจธรรมชาติละความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคน

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

 • การจัดการทั่วไป
 • การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ
 • การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • การสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

3.กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 • SWOT Analysis
 • PLAN DO CHECK ACT (PDCA หรือ CAP-DO)
 • INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction

4.Up-Skills ผู้นำกับ 4 ภาวะผู้นำของหัวหน้างานสำหรับการจัดการที่ได้ผลกับลูกน้อง

5.Re-Skills ทักษะการจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Leadership Competency)

กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบโดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะ ของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง

 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication)
 • ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
 • การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
 • การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
 • ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

6.WORKSHOP : ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้และกรณีศึกษา “ทักษะการเป็นหัวหน้างานกับการ

พัฒนาการสื่อสารทีมงานด้วยเทคนิคการสื่อสารการสอนงานการให้คำปรึกษาการสร้างแรงจูงใจให้กำลังใจลูกน้องและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

7.เทคนิคการสร้างเสริมสนับสนุนทักษะใหม่ๆ ในการทำงานให้ทีมงาน (Synergy TEAMWORK)

 • การบริหารจัดการทีมงานที่ดี (Teamwork Management)
 • การฝึกวิธีการสื่อสารในช่องทางใหม่ๆ (Communication Platform)
 • การรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Design Positive Thinking)

8.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


ลักษณะการเรียนรู้

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

•  การบรรยาย

•  กิจกรรม และเกม

•  การแสดงออก

•  กลุ่มสัมพันธ์

•  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•  LEADER
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะหัวหน้างาน (SUPERVISORY DEVELOPMENT SKILLS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, เทคนิคการสร้างเสริม, การฝึกวิธีการสื่อสารในช่องทางใหม่ๆ, การรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้