หลักสูตรการเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการต้นแบบ (ปีงบประมาณ 2567)

รหัสหลักสูตร: 67578

จำนวนคนดู 159 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งในปี 2567 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) กำหนดจัดอบรม “การเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัย นำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงานจึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการ มี Mindset ว่า ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมนิ่งเฉย
 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการ มีความมั่นใจว่า สามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่องหลังจากจบโครงการ

หมายเหตุ

 • รับสมัครจำนวน 30 แห่ง (เข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่ง)
 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ
 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น
 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน
 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร
 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, ความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)