อบรม เทคนิคการปรับใช้ KPI และ Competency เพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอย่างยั่งยืน

รหัสหลักสูตร: 15226

จำนวนคนดู 1542 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 การวินิจฉัยองค์การและตรวจสอบงานHR (SWOT Analysis & HR Audit )
ก่อนการใช้ KPIs และ Competency
+ ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำใหม่ 300 บาท
+ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) การทำงานและศักยภาพพนักงาน (Potential)
+ จัดทำ ตรวจสอบ และทบทวนใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Profile/JD/JS) - Job Profile ที่ดีควรเป็นอย่างไร

Module 1 : KPIs & Competency สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Management System)

+ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเก่าและแนวทางการพัฒนาแบบ ใหม่
+ ข้อเสนอแนะ "ทำเอง" หรือ "จ้างที่ปรึกษา" ดีกว่ากัน
+ เทคนิคการค้นหาและกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) และ Competency เช่น การทำ KPIs Dictionary,
จำนวนและน้ำหนักที่เหมาะสมของ KPIs/Competency เป็นต้น
+ เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย (Target) แบบเขย่งก้าว
+ การถ่ายโอน KPIs ระดับองค์การ สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
+ การจัดการ Common KPIs (ตัวชี้วัดผลงานหลักที่เกี่ยวกับกับหลายๆหน่วยงาน)
+ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ KPIs & Competency

Module 2 : KPIs & Competency สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่น ๆ

+ การบริหารคนเก่ง (Talent Management) ด้วย 4BOXs or 9BOXs Talent Grid Analysis
+ การบริหารค่าตอบแทน, ความก้าวหน้าในอาชีพ, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน,
การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection)
+ ข้อแนะนำการสร้าง "Professional or Expert route" สำหรับพนักงานที่มี Competency เฉพาะด้าน
+ ข้อแนะนำการเปลี่ยนมุมมองพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถ หลัก (Core Competency) และขีดความ
สามารถในแต่ละตำแหน่ง (Functional Competency) ในระดับที่องค์กรต้องการ ด้วย "สมอง" (Cognitive)
+ ข้อแนะนำการบูรณาการเครื่องมือต่างๆ (Tools) ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา HR ในองค์กร
+ ข้อแนะนำการนำ KPIs และ Competency มาใช้ในองค์การให้ประสบความสำเร็จ (ประสบการณ์จริงจากการ
เป็นที่ปรึกษาองค์การ)
+ Workshop และกรณีศึกษาต่างๆ ที่น่าสนใจ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด