Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Modern HR for Proactive and Effective People Management )

รหัสหลักสูตร: 65970

จำนวนคนดู 181 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Modern HR for Proactive and Effective People Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        เมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า VUCA World การบริหารงาน HR แบบเดิม อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์บริบทสังคมรอบข้างและองค์กรได้ HR ต้องรับบทบาทใหม่ที่ท้าทายและปรับเปลี่ยนให้ตนเองเป็น Modern HR เพื่อสามารถนำพาทั้งคนและองค์กร ผ่านพ้นวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ ไปได้ เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ Modul ต่างๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสามารถบริหารงาน HR เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบปฏิบัติงาน HR ให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกคนในองค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่สำคัญและภาพรวมของแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เชิงรุก

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ Modul งานต่างๆที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน สำหรับ HR สมัยใหม่เชิงรุก

    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


กิจกรรม Card Coaching

    1.สถานการณ์ปัจจุบัน ในการดำเนินธุรกิจ และงานที่ท้าทายของ HR ยุคปัจจุบัน

    2.การบูรณาการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่

    3.บทบาทหน้าที่ของ Modern HR เชิงรุก

    4.Mindset และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน HR สมัยใหม่

    5.เรียนรู้ HR Modul และเทคนิคในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพ

                 5.1 วางแผนกำลังคน ( HR Planning )

                 5.2 การสรรหา คัดเลือก ( Recruitment & Selection )

                 5.3 การฝึกอบรมและพัฒนา ( Training & Development )

                 5.4 เส้นทางความก้าวหน้าในการฝึกอบรม ( Training Road Map )

                 5.5 แผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan

                 5.6 เส้นทางสายอาชีพ และ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ( Career Path & Succession Planning )

Workshop

                 5.7 การบริหารดาวเด่น ( Talent Management )

                 5.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management System )

                 5.9 งานบริหารสวัสดิการและค่าจ้าง ( Benefit & Welfare Management )

                 5.10 งานสื่อสาร งานบริหารพนักงานสัมพันธ์เพื่อสร้าง ขวัญ และกำลังใจ

    6. การทำงานเป็น Partner กับ Line Manager และหัวหน้างานเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน

Workshop

    7. ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวทางแก้ไข

    8.HR มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไร

    9.สรุปการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60:40


วิทยากร
ดูประวัติ

ชัญญชิตา ศรีชัย

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
HR มือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้แนวทางบริหารงานแบบ Modern HR เชิงรุก
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Modern HR for Proactive and Effective People Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ, Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากร, Modern HR for Proactive, Effective People Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด