การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management)

รหัสหลักสูตร: 21712

จำนวนคนดู 940 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

                     ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน  องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นแนวคิด  และทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  และได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  เช่นแนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆในการผลิตออกไป  ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกทั้งยังเหมาะสมกับเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น   

                    หลักสูตรนี้  จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่  ,ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆของการบริหารจัดการแต่ละแบบ  เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม  ได้เรียนรู้  และนำหลักการบางส่วนไปปรับปรุง , เปลี่ยนแปลงแก้ไข  กระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์      

1. ให้ตระหนักรู้ถึงระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ

. ให้สามารถเข้าใจถึงมุมมองการบริหารการผลิตในทุกๆมิติ  และข้อดีข้อเสีย

. เรียนรู้หลักการคำนวณพื้นฐานที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการผลิต

. สามารถนำแนวคิดเรื่องการบริหารการผลิต ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างดี

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม 

•ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการด้านการผลิต

•ความสัมพันธ์ของการผลิต กับปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

•หลักการวางแผนการผลิต  และการเตรียมทรัพยากรต่างๆ

•แนวคิดการบริหารการผลิตที่ดี

•เทคนิคการผลิตยุคใหม่ และข้อดี ข้อเสีย

•หลักการบริหารวัสดุและสินค้าคงคลัง

•การบริหารจัดการคุณภาพในการผลิต

•แนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

•แลกเปลี่ยนมุมมอง-ประสบการณ์  ด้วยการ ถาม-ตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารการผลิต, Production Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด