เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างไรให้ได้ผล | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างไรให้ได้ผล

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างไรให้ได้ผล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิคในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การวางแผน เพื่อการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่

o หัวหน้างานคือใคร ?  

o ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”  

o บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร  

ส่วนที่ 2 : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

o รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง  

o รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท   

o Workshop 1 : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน   

ส่วนที่ 3 : เทคนิคในการสั่งงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Directing & Delegation)

o หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล  

o ประโยชน์ของการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน  

o องค์ประกอบในการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o ขั้นตอนในการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o หลักในการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  

o ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการมอบหมายงาน  

o ประตูใจในการสื่อสารและสั่งงานลูกน้อง  

o Workshop 2 : Case Study การสั่งงาน  

o Workshop 3 : Role Play ฝึกทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน  

ส่วนที่ 4 : เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow-up)

o ประโยชน์ของการติดตามงาน  

o หลักและวิธีการติดตามงาน  

o 4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล  

o การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน  

o ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  

o Workshop 4 : การติดตามงานลูกน้องประเภท ยอดเยี่ยม-ธรรมดา-ยอดแย่  

ส่วนที่ 5 : สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ 

วิทยากร
อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

o ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร PSPAG

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างานยุคใหม่, แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร, Effective Directing & Delegation, Case Study การสั่งงาน, Following, Effective Follow-up
กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการสัมภาษณ์
3,500บาท
ครบสอนจบทุกขั้นตอนในกระบวนการสรรหา ที่นี่ที่เดียว คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณใช้เป็นประจำคือคำถามอะไร ? ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งานที่จะช่วยคุณล้วงลึกข้อมูลผู้สมัครงาน เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3900บาท
เหมาะสม และจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรอีกหนึ่งหลักสูตร ที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path in Practice)
4000บาท
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง
Update การจัดทำสัญญาจ้างและ ข้อบังคับการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานใหม่
2900บาท
เพราะกฎหมายแรงงานใหม่ / มีการประกาศเพิ่มเติมหลายประเด็น /ข้อบังคับการทำงานเก่าถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และปรับให้ตรงกับสถานการณ์* แจกฟรี.. ตัวอย่างข้อบังคับการทำงาน และสัญญาจ้างงานนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องคิดเองให้เสียเวลา **
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
3500บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. เมื่อมีปัญหาร
Leadership Connection for HRBP
19500บาท
เพราะทุกวันนี้ HR ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้บริหาร & ทุกหน่วยงาน และทักษะทางด้านการโค้ชสามารถช่วยเอื้อให้เราทำงานนี้ได้สำเร็จ
เทคนิคการสอนและแนะนำ Coaching and Suggestion
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
3400บาท
หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านค้นหาคนที่ "ใช่" โดยการดูจาก Resume และ JD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว