ลงทะเบียนฟรี Customer Behavior Analytics after Covid-19

จำนวนคนดู 799 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
Online workshop


การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คน ในมุมของผู้บริโภค ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหลังเกิดเหตุการณ์ Covid-19

Workshop นี้จะแนะนำแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนเบื้องต้น ว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาด Covid-19 โดยใช้วิธีการทาง Data Analytics แบบพื้นฐานเช่น Regression Analysis, Clustering และ Association Rule Mining โดยนำพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น การซื้อขาย การเดินทาง มาเป็นกรณีศึกษา

ผู้เข้าร่วม Workshop จะได้ทราบถึงแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทั้งในส่วนของการเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล

Speaker : ดร.อัคเดช อุดมชัยพร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ดร.อัครเดช เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Behavior Analytics, การวิเคราะห์พฤติกรรม, Covid-19, Data Analytics แบบพื้นฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด