เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การสร้างทัศนะคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน (Attitude Advance)

รหัสหลักสูตร: 65659

จำนวนคนดู 927 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างทัศนะคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน (Attitude Advance)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักสูตร: การสร้างทัศนะคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน (Attitude Advance)

     สังคมแห่งการแข่งขันและการทำงานภายใต้สภาวะกดดันในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน แม้เริ่มจากเรื่องเล็กๆ แต่หากเกิดการสะสมไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่างๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวพนักงาน ต่อทีมงานและต่อองค์การในภาพรวมด้วย

     ทัศนคติเชิงบวกเป็นทักษะที่สำคัญมาก ที่ช่วยในการปรับความคิดและมุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมั่นใจและพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ ให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ให้ทีมและองค์กรได้อย่างมากมาย นอกจากนั้น ประสิทธิภาพในการสื่อสารก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว แทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ความไม่เข้าใจ” ที่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ แม้เริ่มจากเรื่องเล็กๆ หากปล่อยให้ถูกสะสมไปเรื่อยๆ สามารถก่อตัวเป็นสนิมกัดกร่อนจิตใจ สร้างความคับข้องหมองใจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ในการทำงาน และสร้างปัญหาต่างๆ ตามมาได้มากมาย

      หลักสูตรนี้ ออกแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานด้วยทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดใจเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาตนเองให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการคิดบวก คิดสร้างสรรค์ และการมีทัศนคติที่ดีได้นั้น จะมีหลักแนวคิดของ 7Q มาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและลงตัว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความพร้อมในการกล้ารับมือ และผลักดันตัวเองไปสู่จุดหมาย แบบเชิงรุก (Proactive)

แบบยั่งยืน

7Q คืออะไร?

       การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้น จะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทางการพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วย

การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (7Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น โดยที่ 7Q นั้นประกอบไปด้วย

 IQ (Intelligent Quotient)   : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

 EQ (Emotional Quotient) : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

 AQ (Adversity Quotient ) : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

 OQ (Optimist Quotient)   : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

 UQ (Unity Quotient)        : การเป็นบุคคลที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

 CQ (Creativity Quotient) : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ

 PQ (Play Quotient)         : ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

     การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 7Q นั้นจะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลังนั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 7Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

หลักสูตรฯ ให้สิ่งใดแก่ผู้เข้าอบรม

     1. สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้อย่างลงตัว สามารถประยุกต์ใช้ 7Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

     2. เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 7Q และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

     3. ได้ปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

     4. เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

     5. ได้จุดร่วม และสงวนจุดต่างของการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

     6. ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     7. เข้าใจหลักของ 7Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

          ● สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

          ● พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

          ● ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

          ● แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

          ● พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อย่างมีความสุข

          ● มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ด้วย CQ (Creativity Quotient)

          ● มีความมั่นใจในการกล้าที่จะเล่นอย่างสร้างสรรค์ด้วย PQ (Play Quotient)

     8. ได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 7Q ของตนเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

     1. หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 7Q

  • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
  • บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
  • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
  • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

     2. การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

  • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

     3. การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 7Q

     4. ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     5. Work Shop

  • ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house
  • ระดมสมอง และแชร์ความคิด
ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้ (Outcomes)

     บุคคล

       ● เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเอง และผู้อื่นด้วย 7Q

       ● เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยแบบทดสอบสัตว์สี่ทิศและ 7Q

       ● สามารถใช้ 7Q เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

       ● เข้าใจวิธีลดความตึงเครียดในการทำงานร่วมกันด้วย 7Q

       ● สามารถนำความรู้เรื่อง 7Q ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

     ครอบครัว

       ● ได้ผู้นำครอบครัวและสมาชิกของครอบครัวที่เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเองและคนในครอบครัวด้วย 7Q

       ● จุดประกายความเข้าใจภายในครอบครัว เปิดใจ เอื้ออาทร ห่วงใยดูแลและรับฟังกันมากขึ้นเพราะมี 7Q

       ● สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเอื้ออาทรกันและกัน

       ● สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ

       ● ประชาธิปไตยและเสรีภาพบนความรับผิดชอบร่วมกันเริ่มต้นที่ในบ้าน

     องค์กร

       ● ได้พนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

       ● พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

       ● นโยบายขององค์กรถูกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้เร็วขึ้น

       ● ได้รับการยอมรับในเรื่ององค์กรยุคใหม่ใส่ใจในทุกๆ ด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด (ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา ลูกค้าเรา และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเราอยู่ร่วมด้วย)

       ● ผลกำไรที่ยั่งยืน ส่งผลทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา ลูกค้าเราและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเราอยู่ร่วมด้วย อยู่กันอย่างเกื้อกูล

       ● เป็นองค์กรที่มีความสำเร็จและความสุข

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
  • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างทัศนะคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน (Attitude Advance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมทัศนะคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน, อบรมAttitude Advance

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด