EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)

รหัสหลักสูตร: 65715

จำนวนคนดู 2309 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     EQ คืออะไร? องค์การที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมาจากความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน องค์กรจึงมีหน้าที่ส่งเสริม ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงาน แต่ความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะเขาต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ แผนกอื่นๆ ดังนั้น การพัฒนาให้พนักงานมี”ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์” หรือที่เรียกว่า EQ (Emotional Intelligence) จึงมีความจำเป็นที่จะทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

     ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (EQ Emotional Quotient) เป็นความสามารถประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญของมนุษย์ในด้านอารมณ์ความรู้สึกที่จะกำหนดพฤติกรรมการทำงานให้เป็นเลิศได้ รู้จักควบคุมอารมณ์และบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พนักงานมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมที่เรียกว่า“ทีมเวิร์ค จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน การทำงานร่วมกันเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่น ต้องอาศัยคุณลักษณะที่เรียกว่า ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

     ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์นั้นใด้แก่การมองโลกด้านบวก การรู้จักตนเอง การเข้าใจเห็นใจผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จใน การทำงาน EQ.จำเป็นต้องมุ่งเน้นในการควบคุมตนเองโดยเฉพาะอารมณ์ของตนให้เอื้อต่อความสำเร็จในการทำงานการพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (EQ) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้บุคลากรมี EQ ที่สูงขึ้น โดยที่ EQ : ความฉลาดทางด้านอารมณ์ จะเป็นตัวเชื่อมต่อกับ Q อื่น อันได้แก่

       IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

       AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

       OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

       UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

     การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการด้วย EQ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับรวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

     การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง EQ นั้น จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้นจึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยที่ EQ นั้นจะใช้ร่วมกับ Q อีก 4 ตัว และสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 5Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกโดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้อย่างลงตัว สามารถประยุกต์ใช้ EQ กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ EQ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดยใช้ EQ

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย EQ

    5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา EQ ของตนเอง

    6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ ฝึกปฏิบัติ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ด้านการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ความหลากหลายของกิจกรรม

   – รู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่นด้วย EQ

   – ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน (generations’ differences)

   – เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกล้ชิดมากที่สุด

   – การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย EQ

   – เรียนรู้การทำงานของสมอง

   – คิดด้วยสมอง…ทำด้วยใจ

   – ความหมายที่แท้จริงของชีวิต

   – Dialogue (พูดคุยกันแบบสบาย ๆ ในกิจกรรมที่ผ่านมา)

   – คนเราแตกต่างกันอย่างไร? และเราจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจความแตกต่างนั้นได้อย่างไร?

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

   ● ความสำคัญและความหมายของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

   ● องค์ประกอบทางจิตวิทยาของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

   ● การสร้างความไว้วางใจ การสร้างสัมพันธ์ เพื่อบริหารความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

   ● คุณสมบัติของผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตจากผลงานวิจัย

   ● การพัฒนา EQ

   ● การเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

   ● การทดสอย EQ

   ● หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย EQ

   ● แบบทดสอบสัตว์สี่ทิศและความหมายของ EQ

   ● ใครคือคนที่องค์กรต้องการ

   ● บทบาทหน้าที่ของตัวเอง

   ● ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ

   ● เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

   ● การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

   ● ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

   ● การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย EQ

   ● ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

   ● Work Shop

   ● ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house

   ● ระดมสมอง และแชร์ความคิด

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

    1. ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกโดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้อย่างลงตัว สามารถประยุกต์ใช้ EQ กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

    2. ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ EQ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

    3. ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดยใช้ EQ

    4. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย EQ

    5. ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา EQ ของตนเอง

    6. ผู้เข้าอบรมได้ ฝึกปฏิบัติ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ด้านการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้ (Outcomes)

บุคคล :

    ● เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเอง และผู้อื่นด้วย EQ

    ● เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยแบบทดสอบสัตว์สี่ทิศและ EQ

    ● สามารถใช้ 5Q เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

    ● เข้าใจวิธีลดความตึงเครียดในการทำงานร่วมกันด้วย EQ

    ● สามารถนำความรู้เรื่อง EQ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ครอบครัว :

   ● ได้ผู้นำครอบครัวและสมาชิกของครอบครัวที่เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเองและคนในครอบครัวด้วย EQ

   ● จุดประกายความเข้าใจภายในครอบครัว เปิดใจ เอื้ออาทร ห่วงใยดูแลและรับฟังกันมากขึ้นเพราะมี EQ

   ● สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเอื้ออาทรกันและกัน

   ● สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ

   ● ประชาธิปไตยและเสรีภาพบนความรับผิดชอบร่วมกันเริ่มต้นที่ในบ้าน

องค์กร :

   ● ได้พนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานด้วย EQ

   ● พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

   ● นโยบายขององค์กรถูกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้เร็วขึ้น

   ● ได้รับการยอมรับในเรื่ององค์กรยุคใหม่ใส่ใจในทุกๆ ด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด (ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา ลูกค้าเรา และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเราอยู่ร่วมด้วย)

   ● ผลกำไรที่ยั่งยืน ส่งผลทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา ลูกค้าเราและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเราอยู่ร่วมด้วย อยู่กันอย่างเกื้อกูล

   ● เป็นองค์กรที่มีความสำเร็จและความสุข

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
  • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมEQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, อบรม Emotional Quotient for Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด