ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร

รหัสหลักสูตร: 65930

จำนวนคนดู 1273 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน

          การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด การกำหนดสถานที่ที่จะวางสิ่งของ และวางจำนวนเท่าไหร่และวางผลิตภัณฑ์อะไร ที่สามารถบอกว่าจะต้องใส่จำนวนน้อยที่สุดเท่าใดและมากที่สุดเท่าใด หรือการประยุกต์ใช้ Visual control ร่วมกันในการทำ 5ส ให้สะดวกและเข้าใจง่ายขึ้น สิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

          ด้วยเหตุนี้องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ไคเซ็น (Kaizen) ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (competitive advantage) และยังส่งเสริมพฤติกรรมการทำงาน (working behavior) ของผู้ปฏิบัติในทิศทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานเองอย่างยั่งยืน แต่การจะใช้ Kaizen ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นต้องเริ่มจากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานทุกระบบ ในหลักสูตรนี้จึงเป็นการบูรณาการเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานง่ายๆ ทั้ง 2 อย่างนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
  3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.และไคเซ็น ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
  6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

     1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

               เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

     2. 5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

               เนื้อหา โดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานของเครื่องมือทั้งสอง

     3. หลักการใช้ 5ส+3TEI และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน

               เนื้อหาโดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำ 5ส+3TEI และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทำงาน

     4. ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้ 5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน

               เนื้อหาโดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงาน

     5. เทคนิคในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน

               เนื้อหา โดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดโดยใช้ 5 why, Visualization (การทำให้มองเห็น), ECRS (การจัดระเบียบใหม่), 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ความสูญเปล่า)

     6. การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส และ KAIZEN ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

               เนื้อหา โดยสรุป : Workshop การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จที่สมบูรณ์ (Teamwork for Success)

กำหนดการ

09.00 - 9.15 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม

                                1. สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

                                         -แนะนำตัวเอง

                                         -สร้างสติรับรู้

                                         -Bingo

09.15 - 10.30 น. : 5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในการเพิ่มผลผลิตองค์กร?

                                 2. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

                                          เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

                                 3. 5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

                                          เนื้อหา โดยสรุป: ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานของเครื่องมือทั้งสอง

10.30 - 10.45 น. : พักเบรก

10.45 - 12.00 น. : หลักการประยุกต์ใช้ 5ส และ Kaizen ในพื้นที่การทำงาน

                                 4. หลักการใช้ 5ส+3TEI และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน

                                          เนื้อหาโดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำ 5ส+3TEI และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทำงาน

                                 5. ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้ 5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน

                                          เนื้อหาโดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงาน

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 14.30 น. : หลักการประยุกต์ใช้ 5ส และ Kaizen ในพื้นที่การทำงาน

                                 6. เทคนิคในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน

                                         เนื้อหา โดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดโดยใช้ 5 why,                                                                     Visualization (การทำให้มองเห็น), ECRS (การจัดระเบียบใหม่), 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ความสูญเปล่า)

14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

14.45 - 16.00 น. : การระดมสมองเพื่อทำงานเป็นทีม

                                 7. การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส และ KAIZEN ด้วยหลักการ PDCA

                                          เนื้อหา โดยสรุป : Workshop การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จที่สมบูรณ์ (Teamwork for Success)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส และ ไคเซ็น อย่างถูกต้อง

    2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ 5ส และ ไคเซ็น ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

    4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความสำคัญ 5 ส, KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร, อบรมผ่าน Zoom, อบรมออนไลน์, อบรม 5 ส, อบรม KAIZEN

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด