ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ ( The Leadership Workshop 2022 )

รหัสหลักสูตร: 66243

จำนวนคนดู 489 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ  ( The Leadership Workshop 2022 )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลจึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน หลายบริษัทได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยี มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาพนักงานของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีก็เป็นเพียงเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการบริหารพนักงานก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้หัวหน้างานเป็นตัวแปลสำคัญเช่นเคย
     หัวหน้างานที่ดีและมีศักยภาพ ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในทุกระดับปฏิบัติงาน ทำให้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย บรรลุเป้าหมายได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานให้มีศิลปะในการบริหาร จูงใจ และพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และ พัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้ ได้ผลจริง
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วย ลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง
   2. เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน
   4. เพื่อสร้างให้ผู้เข้าอบรม ให้มีการเชื่อมั่น ในศักยภาพของตนเอง โดยการนำสมรรถนะในแต่ละด้านออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรม

   Part : 1 พัฒนาบุคลิกภาพในบทบาทผู้นำ
                  • สร้างบุคลิกภาพที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ของผู้นำแบบ SMART
                  • External Personality
                  • Internal Personality
                  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ
                  • 7 บุคลิกภาพของสุดยอดผู้นำ
                  • ภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการบริหาร
                  • Workshop
   Part : 2  ดึงศักยภาพพัฒนาตนเอง
                  • ผู้นำพลังเชิงบวก...สร้างทีมงานคุณภาพ
                  • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
                  • การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำที่ดี
                  • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ
                  • สมรรถนะสำคัญ  5  ประการ(Competency)
                  • การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
                  • การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
                  • Workshop/Sharıng
   Part : 3 แนวทางการเป็นเป็นผู้นำที่ดี
                  • การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับทีมงาน
                  • แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดีรูปแบบ SMART
                  • กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
                  • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Performance Management)
                  • การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ดี (Planning for Target)
                  • การสั่งงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล (Effective Ordering)
                  • การมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (Effective Delegation)
                  • การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
                  • การติดตามงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring)
Workshop : กำหนดแนวทางบริหารแบบรอบทิศทาง
   Part : 4 เทคนิคการสอนงาน
                  • การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
                  • การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน
                  • การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง
                  • เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
                  • การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)
                  • เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่าง ๆ (Coaching on Job)
                  • เทคนิคการสอนเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
                  • เทคนิคการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานแบบฉบับของตนเอง
Role Playing : การสอนงานด้วยรูปแบบต่าง ๆ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน
  • ผู้จัดการ
  • ผู้บริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ ( The Leadership Workshop 2022 )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ, The Leadership Workshop 2022

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด