บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

หลักสูตร การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Plan Management System)

รหัสหลักสูตร: 66571

จำนวนคนดู 842 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Plan Management System)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        ปัจจุบันพบว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ “การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร” เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องนี้ และไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง ขาดกระบวนการในการจัดการกับสภาวะอารมณ์ของพนักงานเก่าที่ทำงานทุ่มเท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างไร ขาดเครื่องมือที่เป็นระบบและโปร่งใสเพียงพอต่อการแจ้งเหตุผลกับพนักงาน


       ฝ่ายบริหารระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเร่งวางแผน บริหารจัดการกับตำแหน่งสำคัญ ที่ลาออกจากองค์กรไป หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้บุคคลที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ การหาทายาทสืบทอดตำแหน่งจึงเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ที่จะต้องมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

       การฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับแนวคิด ความสําคัญของกระบวนการหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ในการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งในองค์กรต่อไปจะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องตลอดไป


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan ได้อย่างมีหลักการ และมีความชัดเจน

  2. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยง Competency, Training Road Map, Group Development Plan, Individual Development Plan และ KPI กับ Succession Planการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการกำหนดเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานได้เป็นรูปธรรม


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความหมาย แนวคิด และหลักการของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning)

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Successor และ Succession Plan
 • ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Succession Plan
 • ประโยชน์จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

2.ขั้นตอนของการจัดทำ “Succession Plan”

 • Workshop ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan Flow Chart
 • กระบวนการ/ขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้สมัคร และอื่นๆ

3.หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan

 • Workshop ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ของตำแหน่งงานหลัก
 • Workshop ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan ของ Successor แต่ละคน

4.การเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอคติและสามารถตอบคำถามพนักงานได้

5.การวางแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้มีแววเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งต่อไป

 • แนวทางการจัดทำ Training Road Map
 • แนวทางดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Pool of Candidate
 • วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor
 • การกำหนดเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสมภาคปฏิบัติ โดยหัวหน้าและผู้บริหาร (Successor Analysis)

6.การนำระบบพี่เลี้ยง (Mentoring program) มาประยุกต์ใช้สืบทอดตำแหน่งงาน

7.เทคนิคการประเมินผล Successor (Successor Appraisal) หลังการพัฒนาด้วย Performance และ Competency (Performance & Competency Evaluation)

8.เทคนิคการชี้แจงผล และทำความเข้าใจกับผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง (Feedback & Counseling)

9.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
HR, ฝ่ายบุคคล, ฝ่าบบริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Plan Management System)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Succession Plan

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด