หลักสูตร เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (HIGH PERFORMANCE FEEDBACK)

รหัสหลักสูตร: 67261

จำนวนคนดู 512 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (HIGH PERFORMANCE FEEDBACK)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน การมอบหมายและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของตำแหน่งงาน ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเรียนรู้หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการผลงาน ตลอดจนการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้ จะส่งผลให้การ บริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป

      หลักสูตร “HIGH PERFORMANCE FEEDBACK” ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้แก่ผู้บริหารผู้จัดการและหัวหน้างานโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและเทคนิคการสื่อสารและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแก่ทีมงาน ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและการให้ feedback ผลการปฏิบัติงานตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานรวมทั้งระบุและประเมินทักษะความรู้ความสามารถที่สำคัญต่องานที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้สำเร็จลุล่วง


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะในการบริหารจัดการผลงานของทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำ หรือบริหารจัดการหน่วยงาน และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานไป ประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการผลงานของทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และพัฒนาแผนงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้ Feedback แก่ทีมงาน ให้สามารถเข้าใจหลักการ แนวทางและองค์ประกอบ ของการทำงานให้บรรลุแผนงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
       เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการทีมงานในโลกการทำงานสมัยใหม่เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้โมเดล Constructive Feedback ที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานในโลกสมัยใหม่

       การฝึกอบรมเน้น Workshop ที่ผสมผสานทั้งหลักการและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์อาทิความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและความแตกต่างของทีมงานแต่ละ Style การเลือกเครื่องมือและกระบวนการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละ Style และเทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบให้สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นแนวทางให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคลและลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1 ลงทะเบียน /แนะนำหลักสูตร

  o  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมลงทะเบียน

  o  ผู้ประสานงานแนะนำหลักสูตร

  o  และความคาดหวัง

  o  กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมกล้าแสดงออกสร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก

         - โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบทักทายเปิดตัวเองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆพร้อมเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้

                 เพื่อสื่อสารเนื้อหาและความคาดหวังในการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

                 หลอมละลายอัตตา(ปรับความคิด)หลอมใจเป็นหนึ่งพร้อมเปิดใจเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ


2 SMART CONVERSATION: การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน

  o  กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้นำยุคใหม่

  o  เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน

  o  เทคนิคการสื่อสารและสนทนากับทีมงานเพื่อบริหารงานจูงใจและพัฒนาทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

         - โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

                 เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดการสื่อสารและสนทนากับทีมงานผ่านกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสื่อสารเชิงบวกกับ ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ


3 เทคนิคการให้ Feedback เชิงบวกเพื่อรักษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี

  o  กระบวนการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานเชิงบวก เพื่อรักษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีด้วยเทคนิค GEAR Model

  o  Workshop: ฝึกปฏิบัติการให้ Feedback เชิงบวกเพื่อรักษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีด้วย GEAR Model

                 เรียนรู้กระบวนการและฝึกปฏิบัติการให้ Feedback เชิงบวกเพื่อรักษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี


4 เทคนิคการให้ Feedback เชิงลบเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

  o  กระบวนการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานเชิงลบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังด้วยเทคนิค GEAR UP Model

  o  Workshop: ฝึกปฏิบัติการให้ Feedback เชิงลบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังด้วย GEAR UP Model

                  เรียนรู้กระบวนการและฝึกปฏิบัติการให้ Feedback เชิงลบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังด้วย GEAR UP Model


5 เทคนิคการให้ Feedbackเพื่อพัฒนาผล การปฏิบัติงานแบบมี โครงสร้าง (Constructive Feedback)

  o  กระบวนการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และ หลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

  o  หลักการและกระบวนการให้ Feedback เพื่อแจ้งผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบมีโครงสร้าง (Constructive Feedback)

  o  Workshop: ฝึกปฏิบัติการให้ Feedback แจ้งผลการประเมินผลงานแบบมีโครงสร้าง

                  เรียนรู้หลักการและกระบวนการการให้ Feedback เพื่อแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบมีโครงสร้าง (Constructive Feedback)


ลักษณะการเรียนรู้

     การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Workshop และ Activity50%

     ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion30%

     บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ20%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

     ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารเพื่อบริหารผลงานสมัยใหม่ และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ผู้เข้าอบรมมีทักษะการบริหารผลงานและการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน

     ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารผลงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงานไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน
  • เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 ท่าน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (HIGH PERFORMANCE FEEDBACK)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการให้ Feedback, HIGH PERFORMANCE FEEDBACK, เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจ, กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้นำยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด